สถานวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย

Research Institute

The faculty of Education : Chiang Mai Rajabhat University

อ.ดร.สายฝน แสนใจพรหม

หัวหน้าสถานวิจัย

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

ระบบสารสนเทศผลงานวิจัย

ระบบการติดตามการดำเนินงานวิจัยของคณาจารย์

ระบบสืบค้นผลงานวิจัยคณะครุศาสตร์

ระบบสืบค้นนักวิจัยคณะครุศาสตร์

คู่มือนักวิจัย

กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งบประมาณแผ่นดิน (วช. คสช. อพสธ. สกอ.)

ฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วข.)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

แบบฟอร์มเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ

แบบฟอร์มการเขียนเสนอขอทุนปี 2560 ของ วช.

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนและการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ในการวิจัย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI

ขั้นตอนการขอจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์

นักวิจัยดีเด่นคณะครุศาสตร์ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย

จำนวนผู้เยี่ยมชมข้อมูลสารสนเทศ