สถานวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย

Research Institute

The faculty of Education : Chiang Mai Rajabhat University

อ.ดร.สายฝน แสนใจพรหม

หัวหน้าสถานวิจัย

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย

จำนวนผู้เยี่ยมชมข้อมูลสารสนเทศ