ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

ระบบสารสนเทศผลงานวิจัย

ระบบสืบค้นผลงานวิจัยคณะครุศาสตร์

ระบบสืบค้นนักวิจัยคณะครุศาสตร์

คู่มือนักวิจัย

กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งบประมาณแผ่นดิน (วช. คสช. อพสธ. สกอ.)

ฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วข.)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

แบบฟอร์มเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ

แบบฟอร์มการเขียนเสนอขอทุนปี 2560 ของ วช.

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนและการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ในการวิจัย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI

ขั้นตอนการขอจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์

นักวิจัยดีเด่นคณะครุศาสตร์