ระบบรายงานออนไลน์ สพจ.บึงกาฬ

REPORT CDD BUENGKAN SYSTEM

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้รับผิดชอบหลัก : นายพัฒนาพร แสงเงินยอด

รายงานวันลา (เริ่มรายงานออนไลน์ 5 ม.ค. 63)

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวณัฐยาณี สุทธิสาร
ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวนิศารัตน์ เลิศสมพร
ผู้รับผิดชอบหลัก : นายวิรุธ สมทอง
ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวกัลย์สุดา ไชยเชษฐ์
ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวนิศารัตน์ เลิศสมพร
ผู้รับผิดชอบหลัก : นายพัฒนาพร แสงเงินยอด & นายวิรุธ สมทอง