Bookmark 2565

ภาคเรียนที่ 1 (สำหรับครูผู้สอน)

ไฟล์ Bookmark ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

อัพเดท ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Download

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก. Download

กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ข. Download

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Download

English Program Download


โปรแกรม Bookmark มี 2 เวอร์ชั่น

Bookmark Setup Ver.64bit ดาวน์โหลดที่นี่

Bookmark Setup Ver.32bit ดาวน์โหลดที่นี่

ไฟล์สำหรับอัพเดทโปรแกรม Bookmark ดาวน์โหลดทีนี่

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Bookmark ดาวน์โหลดที่นี่