REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO

Young Animation

2019
§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest YOUNG ANIMATION

2. Konkurs organizowany jest w oparciu o niniejszy Regulamin.

3. Filmy zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie, tylko jeśli spełnią wszystkie kryteria i wymagania przewidziane w niniejszym Regulaminie.


§2 Uczestnictwo

W Konkursie może wziąć udział jedna osoba lub grupa, w wieku do 30 lat.


§3 Zasady konkursu

1. W naborze przyjmowane są prace zrealizowane w dowolnej technice animacji i o dowolnym temacie, trwające od 1 do 3 minut.

2. Film niepolskojęzyczny powinien zawierać zintegrowane napisy w języku polskim.

3. Film nie może zawierać znaków wodnych, timerów ani innych oznaczeń utrudniających odbiór.


§4 Zgłoszenie filmu

1. Zgłoszenie filmu do udziału w Konkursie jest bezpłatne.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz dostępny na stronie festiwalu: https://www.younganimation.pl/. Do jednego filmu może być przypisanych kilku autorów. Formularz zgłoszeniowy wymaga wyboru osoby reprezentującej cały zespół. Jeśli do Konkursu zostanie zgłoszony więcej niż jeden film, należy wypełnić odrębne formularze dla każdego zgłoszonego filmu.

3. Podmiot zgłaszający film do Konkursu zobowiązuje się do przesłania kompletnego zgłoszenia konkursowego filmu. Ostatni etap formularza wymaga wstawienia linka do pobrania materiałów:

a) Wysokiej jakości kopie filmu w formacie mp4 i MOV.

b) Minimum 4 fotosy z filmu. (JPG, Full HD)

c) Osoby niepełnoletnie zobowiązane są wysłać skan zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie wraz z odręcznym podpisem rodzica/opiekuna prawnego (wzór zgody dostępny na stronie festiwalu).

4. Podmiot zgłaszający film do konkursu zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o niekompletnym zgłoszeniu konkursowym przesłać Organizatorowi brakujące informacje. W przypadku nie przesłania brakujących informacji w określonym terminie Organizator ma prawo nie zakwalifikować filmu do udziału w Festiwalu.

5. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace.

6. Do Konkursu można zgłaszać filmy zrealizowane po 1 stycznia 2016 roku.

§5 Przebieg konkursu

1. Konkurs przebiega następująco:

a) od 1 grudnia 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,

b) od 1 do 23 maja 2019 r. odbędzie się wstępna selekcja filmów. Wybrane filmy będą miały swoją projekcje podczas festiwalu i tym samym wezmą udział w konkursie.

c) Lista filmów zakwalifikowanych do udziału w konkursie zostanie opublikowana 24 maja 2019 r. na stronie internetowej festiwalu. Organizator skontaktuje się wyłącznie z twórcami zakwalifikowanych filmów.

d) Kolejnym etapem konkursu będą obrady Jury składającego się z teoretyków i praktyków kina animowanego w celu wyłonienia zwycięzców.

e) Podczas Festiwalu zostaną ogłoszone wyniki Konkursu i rozdanie nagród.


§6 Nagrody

1. Łączna pula nagród wynosi 3000 zł.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości nagrody.


§7 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do filmu, który zgłasza do konkursu, oraz że nie narusza on praw osób trzecich.

2. Obrazy, utwory muzyczne czy filmy, które są objęte prawami autorskimi, mogą zostać użyte jedynie za zgodą autorów. Wykaz udzielonych pozwoleń musi być zamieszczony w napisach na końcu filmu.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenie oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowano Zgłoszenia Uczestnika w Konkursie.

4. Należy pamiętać, żeby odnotować wkład każdej osoby zaangażowanej w przygotowanie filmu.

5. Poprzez zgłoszenie filmu do udziału w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej nieodpłatnej licencji w zakresie wyświetlania filmu w ramach pokazów festiwalowych. Uczestnicy zgłaszający film do konkursu muszą posiadać prawa do udzielenia opisanej licencji.

6. Podmiot Zgłaszający film udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do wykorzystania dostarczonych materiałów promocyjnych (opisu filmu, kadrów z filmu, informacji o twórcach, itp.) do publikacji festiwalowych (druki, strona internetowa, social media, informacje prasowe, itp.) oraz do promocji Festiwalu w mediach.

7. Podmiot Zgłaszający film udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do wykorzystania fragmentów filmu dowolnie wybranych przez Organizatora (trailer lub fragment z filmu do 20% czasu filmu) we wszelkich działaniach promocyjnych związanych z Festiwalem (druk, strona internetowa, social media, materiały prasowe, Internet, media: radio, telewizja, kino itp.).

8. W każdym przypadku, gdy w niniejszym regulaminie jest mowa o udzieleniu licencji dotyczącej filmu jest ona udzielona na następujących polach eksploatacji: prawo do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia filmu (w kinach, domach kultury, etc.).


§8 Postanowienia końcowe

1. Uczestnik zgłaszający film do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie wszelkich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz innych dokumentach przekazanych w ramach zgłoszenia przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, realizacji procesu selekcji konkursowej, wyboru Zwycięzców i wydania nagród.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

4. Organizator Festiwalu nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora.

5. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.