มอบตัวโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

นักเรียน นักศึกษาที่จะมอบตัว โควต้า และปกติ
ให้ดาวน์โหลดเอกสารทุกฉบับและปริ้นออกมา หรือ มารับเอกสารได้ที่ห้องทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ในวันเวลา ราชการ ตั้งแต่ 09.30-16.30 น.
***
กรอกข้อมูลของนักเรียนนักศึกษา ให้ครบสมบูรณ์ ตามตัวอย่างของการกรอกเอกสารให้เรียบร้อย
***
นำเอกสารมาในวันมอบตัว ในการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
**
แนบหลักฐานเอกสารการมอบตัวมาพร้อม และรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น
(
ตามตัวอย่างการกรอกการมอบตัว)

เอกสารการมอบตัว ประกอบด้วย