งานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนวัดอินทาราม สพม.กท.1

วัน-เวลา ติดต่องานทะเบียน

เขียนและยื่นเอกสารคำร้องได้ทุกวันในวันและเวลาราชการ

ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

วัน-เวลาที่สะดวกให้พบ (กรณีที่ต้องการสนทนากับงานทะเบียน)

วันจันทร์ - วันศุกร์ : เวลา 15.30 น. - 16.00 น.

การขอเปลี่ยนแปลงหลักฐาน สำหรับนักเรียนปัจจุบัน ( กำลังศึกษา )

การขอเปลี่ยนชื่อใหม่/สกุลใหม่

1) หลักฐานที่ใช้ สำเนาหนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(เขียนชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขประจำตัวนักเรียน และลงวันที่/เดือน/ปี ที่ยื่นหลักฐาน)

2) ยื่นหลักฐานที่งานทะเบียนนักเรียน

*ให้นักเรียนดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการแก้ไขข้อมูลที่สำนักงานเขตฯ

การขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในทะเบียนบ้าน

1) หลักฐานที่ใช้ สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(เขียนชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขประจำตัวนักเรียน และลงวันที่/เดือน/ปี ที่ยื่นหลักฐาน)

2) ยื่นหลักฐานที่งานทะเบียนนักเรียน
*ให้นักเรียนดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการแก้ไขข้อมูลที่สำนักงานเขตฯ

การขอเอกสารทางการศึกษา สำหรับนักเรียนปัจจุบัน ( กำลังศึกษา )

การขอเอกสารทางการศึกษา

1) เลือกคำร้องขอเอกสารทางการศึกษาที่นักเรียนต้องการขอให้ถูกตัอง

2) นักเรียนเขียนคำร้องด้วยตนเอง โดยกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง ด้วยลายมือที่อ่านออก และชัดเจน

3) เอกสารที่ต้องติดรูป ใช้รูปถ่ายนักเรียนที่สวมชุดนักเรียน อ.ร. ( ไม่เกิน 6 เดือน )
ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร หรือ 1 น้ิวครึ่ง ( ไม่รวมกรอบขาว ) เขียนชื่อนักเรียน ชั้น ด้านหลังรูป

4) ยื่นคำร้องที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมรูปถ่ายนักเรียน ( กรณีเอกสารที่ต้องติดรูป ) ที่งานทะเบียน

5) รับเอกสารหลังจากวันที่ยื่นคำร้องแล้วภายใน 7 วันทำการ ( ไม่นับวันหยุดราชการ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ )

*นักเรียนควรทำเรื่องขอเอกสารทางการศึกษาทุกประเภทไว้ล่วงหน้าก่อนวันใช้เอกสาร มิฉะนั้นจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร

การขอเอกสารทางการศึกษา สำหรับศิษย์เก่า ( กรณีชำรุด / สูญหาย )

การขอเอกสารทางการศึกษา ( ฉบับที่ 2 - กรณีเคยรับฉบับแรกแล้ว )

1) หลักฐาน

>> เอกสารทางการศึกษาฉบับเดิมที่ชำรุด ( กรณีชำรุด )

>> ใบแจ้งความเอกสารสำคัญทางการศึกษาสูญหาย ( กรณีสูญหาย )

2) ศิษย์เก่าเขียนคำร้องด้วยตนเอง โดยกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง ด้วยลายมือที่อ่านออก และชัดเจน

3) เลือกรายการที่ต้องการขอ โดยทำเครื่องหมายถูกหน้ารายการนั้นๆ

4) รูปถ่าย จำนวน 2 รูป ใช้รูปถ่ายหน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีลวดลาย กระดุมขาว
( ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร หรือ 1 น้ิวครึ่ง ไม่รวมกรอบขาว เขียนชื่อ ด้านหลังรูป )

5) ยื่นคำร้องที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมรูปถ่าย และเอกสารเดิมที่ชำรุด ( กรณีชำรุด )
ใบแจ้งความ ( กรณีสูญหาย ) ที่งานทะเบียน

6) รับเอกสารหลังจากวันที่ยื่นคำร้องแล้วภายใน 7 วันทำการ ( ไม่นับวันหยุดราชการ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ )
**ศิษย์เก่าควรทำเรื่องขอเอกสารทางการศึกษาทุกประเภทไว้ล่วงหน้าก่อนวันใช้เอกสาร มิฉะนั้นจะไม่ได้รับความสะดวก

การตรวจสอบคุณวุฒิ / รับรองคุณวุฒิ สำหรับศิษย์เก่า

กรณีถือหนังสือมาด้วยตนเอง

1) ยื่นหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิที่ออกโดยหน่วยงานที่ศิษย์เก่าได้รับมา พร้อมสำเนาวุฒิการศึกษา
(สำเนา ปพ.1) ที่ต้องการขอตรวจสอบที่งานธุรการ (อาคาร 5 ชั้น 2 ห้องธุรการ)

2) แจ้ง ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ ของศิษย์เก่า และแจ้งความประสงค์กับธุรการว่า ประสงค์จะมารับหนังสือผลการตรวจสอบคุณวุฒิด้วยตนเอง หรือจะให้ทางโรงเรียนส่งกลับไปทางไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานที่ขอตรวจสอบคุณวุฒิ

3) หากศิษย์เก่าประสงค์จะมารับหนังสือผลการตรวจสอบคุณวุฒิด้วยตนเอง รับเอกสารหลังจากวันที่ยื่นหนังสือแล้วภายใน 7 วันทำการ ( ไม่นับวันหยุดราชการ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ) ที่ธุรการ
*ศิษย์เก่าควรยื่นหนังสือฯ ไว้ล่วงหน้าก่อนวันใช้เอกสาร มิฉะนั้นจะไม่ได้รับความสะดวก เนื่องด้วยหลังจากที่ยื่นหนังสือฯ ที่ธุรการแล้ว ธุรการจะนำหนังสือเข้างานสารบรรณโรงเรียนเสนอฝ่ายบริหารก่อน แล้วหนังสือฯ ถึงจะถูกส่งต่อไปยังงานตรวจสอบวุฒิ เมื่องานตรวจสอบวุฒิดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะส่งหนังสือฯ ให้ธุรการทำการจัดส่งหนังสือผลการตรวจสอบคุณวุฒิไปทางไปรษณีย์ (กรณีให้ส่งทางไปรษณีย์) /ธุรการติดต่อนัดหมายศิษย์เก่าให้รับหนังสือ (กรณีรับด้วยตนเอง)

การขอย้ายสถานศึกษา / ศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น ( กรณียังไม่จบหลักสูตรฯ )

การขอย้ายสถานศึกษาไปศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น

1) ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนต้องไม่ติด 0 ร มส มผ หากติดอยู่นักเรียนต้องดำเนินการแก้ไขผลการเรียนให้เรียบร้อย

2) ติดต่อโรงเรียนปลายทางที่จะย้ายไปศึกษาต่อ

3) ผู้ปกครองเขียนคำร้องขอย้ายสถานศึกษา และเตรียมหลักฐาน

หลักฐานที่ใช้ ได้แก่
>> หนังสือรับย้ายจากโรงเรียนปลายทาง

>> รูปถ่ายชุดนักเรียน อ.ร. ตามระดับชั้นปัจจุบัน ขนาด 3x4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป
(เขียนชื่อนักเรียน/ชั้น ด้านหลังรูป)

*หลังจากผู้ปกครองเขียนคำร้อง ให้นักเรียนพาผู้ปกครองติดต่อการเงิน ตรวจสอบการเงิน ติดต่อครูที่ปรึกษา และติดต่องานธนาคารโรงเรียน

4) ยื่นคำร้องที่ผ่านการตรวจสอบการเงิน และครูที่ปรึกษาลงนามแล้ว พร้อมหลักฐานและรูปถ่ายที่งานทะเบียนนักเรียน

5) รับเอกสารหลังจากวันที่ยื่นคำร้องแล้วภายใน 7 วันทำการ (ไม่นับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สำหรับภาคเรียนที่ 1 ผู้ปกครองควรดำเนินการขอย้ายสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 หรือไม่เกินวันที่ 10 มิถุนายน

สำหรับภาคเรียนที่ 2 ผู้ปกครองควรดำเนินการขอย้ายสถานศึกษาหลังปิดภาคเรียนที่ 1 หรือก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 หรือไม่เกิน วันที่ 10 พฤศจิกายน **หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอน ผู้ปกครองและนักเรียนจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร

การขอย้ายสถานศึกษา / ย้ายเข้าใหม่ ( ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 )

การขอย้ายสถานศึกษา ย้ายเข้าเรียนที่โรงเรียนวัดอินทาราม

1) ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนต้องไม่ติด 0 ร มส มผ หากติดอยู่นักเรียนต้องดำเนินการแก้ไขผลกาเรียน ณ สถานศึกษาเดิมให้เรียบร้อย
2) นักเรียนติดต่อขอผลการเรียน ปพ.6 ทุกภาคเรียน ที่งานทะเบียน-วัดผลของสถานศึกษาเดิม
3
) ผู้ปกครองนำผลการเรียนของนักเรียน ปพ.6 ติดต่อโรงเรียนวัดอินทาราม ที่งานทะเบียนเพื่อพิจารณาแผนการเรียน จำนวนหน่วยกิต และผลการเรียนของนักเรียน
4
) ผู้ปกครองเขียนคำร้องขอย้ายเข้าเรียนที่โรงเรียนวัดอินทาราม
5) รอการติดต่อกลับจากโรงเรียนวัดอินทาราม
6) ผู้ปกครองเขียนคำร้องขอย้ายออกจากสถานศึกษาเดิม และรอรับหนังสือส่งตัวจากสถานศึกษาเดิม พร้อม ปพ.1 (ฉบับจริง)
7) ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียน ยื่นเอกสารมอบตัวนักเรียน พร้อมหลักฐาน
หลักฐานที่ใช้ ได้แก่
>>
หนังสือส่งตัวจากสถานศึกษาเดิม พร้อม ปพ.1 (ฉบับจริง)
>>
รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป
>>
รูปถ่ายบิดา ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
>>
รูปถ่ายมารดา ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
>>
รูปถ่ายผู้ปกครอง ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
หลังจากมอบตัวนักเรียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนพบครูที่ปรึกษา หรือรอรับช่องทางการติดต่อสื่อสารกับครูที่ปรึกษา
สำหรับภาคเรียนที่ 1 ผู้ปกครองควรดำเนินการขอย้ายสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 หรือไม่เกินวันที่ 10 มิถุนายน

สำหรับภาคเรียนที่ 2 ผู้ปกครองควรดำเนินการขอย้ายสถานศึกษาหลังปิดภาคเรียนที่ 1 หรือก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 หรือไม่เกิน วันที่ 10 พฤศจิกายน **หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอน ผู้ปกครองและนักเรียนจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร