ทะเบียน-วัดผล

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ช่วงเวลาการใช้งานโปรแกรม SGS สำหรับปลายภาคเรียน 1/2562

10.00 น. - 11.00 น. และ 14.00 น. - 15.00 น. บันทึกคะแนนกลางภาค

ช่วงเวลาอื่นๆ ---> บันทึกคะแนนหลังกลางภาค


สรุปผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชาตามระดับชั้น ม.1-6.xls