ทะเบียน-วัดผล

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ช่วงเวลาการใช้งานโปรแกรม SGS สำหรับปลายภาคเรียน 1/2563

13.00 น. - 15.00 น. บันทึกคะแนนกลางภาค

ช่วงเวลาอื่นๆ ---> บันทึกคะแนนหลังกลางภาค


ระบบ SGS (Secondary Grading System)