ผลงานทางวิชาการของ

ครูวทัญญู บุตรศรี

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง