โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course)

สำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ตึก IT) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

หลักการและเหตุผล

จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยเรื่องของการเพิ่มคุณค่าการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการ โดยการน้อมนำคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชดำริฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นองค์กรที่รับผิดชอบภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ในลักษณะของการประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงมีการดำเนินการโครงการจัดการคุณภาพงานวิจัย เพื่อพัฒนามาตรฐานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับระบบการจัดการงานวิจัยสู่สากล ให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course)” ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ตึก IT) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานงานวิจัยด้านการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน

2. เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร หรือผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ ในการทำวิจัย การเรียนการสอน

3. เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร หรือผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยทราบแนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ของโครงการวิจัยที่ต้องขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม:

บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 150 คน (บริการอาหารกลางวันและอาหารว่างเช้า-บ่าย ฟรี!!!)

ระยะเวลาการอบรม:

ระยะเวลาการอบรมจำนวน 1 วัน วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานที่อบรม:

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ตึก IT) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การรับรอง:

ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรรับรอง เรื่อง “หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course)”

หมดเขตการรับลงทะเบียน:

วันศุกร ที่ 11 พฤษภาคม 2561