Delovanje

Delovanje

Osnovna taborniška enota je vod, v katerem so združeni taborniki in tabornice približno iste starosti. Vod vodi vodnik, ki je starejši in izkušen tabornik. Vodi se med seboj povezujejo vdružine, družine pa v rod. Za delovanje rodu je odgovorna rodova uprava (RU), ki med dvema občnima zboroma rodu vodi in spremlja delovanje društva.

Rodova uprava se srečuje enkrat mesečno. Sestavljajo jo starešina in načelnik rodu, načelniki družin, blagajnik in gospodar rodu. Zastopnik rodu je starešina, načelnik pa skrbi za izvajanje vzgojnega programa ter vodi in usmerja delo vodnikov.

Rodova uprava sklicuje občni zbor in zanj pripravlja poročila in predloge ter izvaja sklepe, pripravlja in potrjuje letni program akcij, odloča o višini članarine, vodi evidenco članov, odloča o nakupu in prodaji nepremičnin in premičnin, predlaga spremembe statuta, skrbi za finančno-materialno poslovanje in za sredstva rodu, imenuje in razrešuje vodje delovnih enot (skupin, vodov), obravnava in razrešuje spore v okviru rodu, skrbi za uresničevanje ciljev in nalog rodu ter izvajanje letnih programov akcij, opravlja ostale naloge, ki ji jih naloži rodov občni zbor, …

Najvišji organ društva je rodov občni zbor, ki se sestaja enkrat letno in ga sestavljajo vsi člani rodu. Na občnem zboru člani razrešujejo in volijo organe društva, sprejemajo in spreminjajo pravila društva, sprejemajo smernice in stališča programa dela, letno poročil in zaključni račun, odločajo o prenehanju delovanja rodu, …

Naloge, zadolžitve, pristojnosti in ostala določila so podrobneje opisana v statutu društva.