งานทะเบียน

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ที่ตั้งของงานทะเบียน อยู่ ณ ตึกอำนวยการ ชั้นที่ 1

ตึกอำนวยการ


ชั้นที่ 1