การพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่เชี่ยวชาญ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ หรือผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ


รายละเอียดการเข้ารับการพัฒนา

คำชี้แจง

ให้ตรวจสอบรายชื่อตามประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 และดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับการพัฒนาภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564

2. ศึกษาคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ หรือผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ

3. ศึกษาใบกิจกรรมการศึกษาด้วยตนเอง และจัดทำรายงาน จำนวน 1 เล่ม ตามแบบที่กำหนด ส่งทางไปรษณีย์ถึงสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

4. ศึกษาใบกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เค้าโครงการวิจัยหรือการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา และจัดทำรายงาน จำนวน 1 เล่ม ตามแบบที่กำหนด ส่งทางไปรษณีย์ ถึงสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

5. ลงทะเบียนประวัติ เลือกหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ หรือผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ เพื่อจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนา

6. ศึกษาวิธีการติดตั้ง วิธีการเข้าระบบ การใช้งาน การตั้งค่าโปรแกรม Zoom

7. ศึกษาตารางการพัฒนา และเข้ารับการพัฒนาระหว่างวันที่ 59 กรกฎาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom

8.จัดเตรียมอุปกรณ์ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือNotebook หรือTablet พร้อมหูฟัง ไมค์ กล้อง และการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต

9.เข้ากลุ่มไลน์สำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการประสานงานการพัฒนา โดยสแกน QR Code ด้านล่าง

วิดีโอเตรียมความพร้อม การใช้งาน Zoom

เอกสารประกอบการพัฒนา