There is always only one truth

บทคัดย่อ

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว คณะผู้จัดทำได้นำเอากระบวนการแสวงหาความรู้ จากการสืบค้นข้อมูลในหนังสือและอินเทอร์เน็ตได้ดำเนินโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหาหลักการ ในการแก้สมการพหุนามกำลังสี่รูปทั่วไป เพื่อฝึกทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รอบตัว เช่น ห้องสมุด สื่อออนไลน์ และเพื่อฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ ให้น่าสนใจและมีความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาค้นคว้าหาเอกสารที่เกี่ยวข้องและดำเนินการศึกษาค้นคว้าได้มาซึ่งหลักการของสมการพหุนามกำลังสี่โดยมีคณะครูที่ปรึกษาโครงงานคอยให้คำแนะนำ

ที่มาและความสำคัญ

สมการกำลังสองและสมการกำลังสามมีสูตรทั่วไปในการหาคำตอบ ถ้าสามารถค้นหาหลักการทางคณิตศาสตร์มาแก้สมการกำลังสี่ได้ ก็จะทำให้องค์ความรู้ เรื่อง การแก้สมการ พหุนามขยายออกไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาหาหลักการในในการแก้สมการพหุนามกำลังสี่ในรูปแบบทั่วไป

2. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

3. เพื่อฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รอบตัว เช่น ห้องสมุด สื่อออนไลน์ เป็นต้น

4. เพื่อฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ ให้น่าสนใจและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

ขอบเขตของการศึกษา

1. จัดทำโครงงานระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

2. เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์

2.1 สมการพหุนาม

2.2 จำนวนเชิงซ้อน

2.3 กำลังสองสมบูรณ์

2.4 ผลต่างกำลังสอง

2.5 ทฤษฎีบทเศษเหลือ

ผลที่ได้รับ

1. ได้หลักการในการแก้สมการกำลังสี่ในรูปทั่วไป

2. ได้ฝึกทักษะกระบวนการในการแก้สมการกำลังสี่

3. ได้ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รอบตัว

4. ได้ฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์