ข่าวประชาสัมพันธ์/เอกสารประชาสัมพันธ์

รายชื่อสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2563

เอกสารประชาสัมพันธ์

เล่มรายงาน SAR 64.pdf

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖

0 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระยะที่ 1.pdf

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ระยะที่ ๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)


รายงานการประเมินตนเอง SAR 2563.pdf

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf

แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖

รายงานการประเมินตนเอง SAR 62.pdf

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายงานการประเมินตนเอง 2561(1).pdf

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา(1).pdf

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑