ข่าว/เอกสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (สมศ.)

เอกสารประชาสัมพันธ์

รายงานการประเมินตนเอง 2561(1).pdf

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา(1).pdf

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑