ข่าวประชาสัมพันธ์/เอกสารประชาสัมพันธ์

นางสายสุนีย์ ชนะบำรุง หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

เข้าร่วมการประชุมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง ณ โรงแรมคริสตัลพาเลซ พัทยา วันที่ 25 ก.ย. 2563

รายชื่อสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2563

เอกสารประชาสัมพันธ์

รายงานการประเมินตนเอง SAR 62.pdf

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


รายงานการประเมินตนเอง 2561(1).pdf

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา(1).pdf

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑