ขอเชิญชวนพยาบาล 6 ขึ้นไปเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น

ขอเชิญชวนผู้ตรวจการพยาบาลและพยาบาลหัวหน้าหอ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง