แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

 • ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 • ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

 • ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่

 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 คลิกที่นี่

 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 คลิกที่นี่

 • 15 มี.ค. 2564 คำสั่ง โรงเรียนคงทองวิทยา ที่ /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) คลิกที่นี่

 • 5 ส.ค. 2563 คำสั่ง โรงเรียนคงทองวิทยา ที่ 101/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่

 • 10 ก.ค. 2563 ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่

 • 30 ม.ค. 2563 คำสั่ง โรงเรียนคงทองวิทยา ที่ 28/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

 • 12 ก.ค. 2562 ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

 • 12 ก.ค. 2562 ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

 • 15 ม.ค. 2562 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 คลิกที่นี่

 • 15 ม.ค. 2562 ที่ ศธ 04004/ว1010 เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ คลิกที่นี่

 • 15 ม.ค. 2562 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ คลิกที่นี่

 • 15 ม.ค. 2562 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาฯ คลิกที่นี่

 • 15 ม.ค. 2562 คำสั่ง โรงเรียนคงทองวิทยา ที่ 6/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 • 11 ม.ค. 2562 ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 • 11 ม.ค. 2562 ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

เอกสารดาวน์โหลด

 • ตัวอย่าง ID Plan แผนพัฒนาตนเอง คลิกที่นี่

 • ตัวอย่าง รายงานผลการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร คลิกที่นี่

 • ตัวอย่าง รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (PSAR) ปีการศึกษา 2560 ไฟล์ word คลิกที่นี่ ไฟล์ PDF คลิกที่นี่

 • ปกคั่นแฟ้มสะสมผลงานครูโรงเรียนคงทองวิทยา คลิกที่นี่

 • การจัดเก็บเอกสารแฟ้มสะสมผลงานครู (แนวทางการจัดเก็บเอกสารแนบ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) แบบที่ 1 คลิกที่นี่ แบบที่ 2 คลิกที่นี่

 • แนวทางการเขียนรายงาน SAR ปีการศึกษา 2560 (เล่มเขียว) คลิกที่นี่

 • คู่มือการใช้งานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและเกณฑ์การประเมินคุณภาพผู้เรียน คลิกที่นี่

 • แนวทางและข้อควรทราบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 • แบบฟอร์มการเขียนรายงาน SAR ในแต่ละประเด็นพิจารณา คลิกที่นี่

 • เอกสารประเมิน ว21 แบบใหม่ สพม. เขต 9 คลิกที่นี่

 • เอกสารอบรมงานประกันคุณภาพฯ สพม 9 ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่