นายจรัญ ตันมา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญทำหน้าที่ หัวหน้าภาควิชาการบัญชี (ปริญญาตรี)ทำหน้าที่ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชีครูผู้สอนระดับ ปวส. และระดับ ปริญญาตรี