ลงทะเบียน 2/2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่


สิ้นสุดระยะเวลาการชำระเงินผ่านธนาคาร

นักเรียน นักศึกษาท่านใดยังไม่ได้ชำระเงิน

กรุณาติดต่อ ห้องงานการเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

หมายเหตุ การลงทะเบียนผ่านธนาคาร ระหว่างวันที่ 7-20 ตุลาคม 2562

ขั้นตอนการลงทะเบียน