แนวทางการพิจารณาต้นฉบับ

PULINET Journal เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่โดย ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET: Provincial University Library Network) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิชาชีพ และ ผู้สนใจ ได้เผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ แนวคิดด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ และ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ต้นฉบับที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ บทความทุกเรื่องต้องผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน โดยใช้รูปแบบการประเมินที่ผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (double-blind peer review)

PULINET Journal ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้อ่านสามารถเข้าถึงเพื่ออ่านและดาวน์โหลดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

แนวทางการพิจารณาและการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน PULINET Journal มีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้

1. การเตรียมต้นฉบับ

1.1 การพิมพ์ จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word กระดาษขนาด A4 จัดรูปแบบเนื้อหาเป็น 1 คอลัมน์ พร้อมระบุหมายเลขหน้าในตำแหน่งมุมขวาล่าง รายละเอียดตามภาพ Template ด้านล่าง

1.2 ตัวอักษร ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New รายละเอียดตามภาพ Template ด้านล่าง

1.3 การเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กำหนดให้ใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กในคำศัพท์ที่ไม่ใช่คำเฉพาะ สำหรับคำเฉพาะให้ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในอักษรตัวแรก

1.4 การเว้นวรรค

1.4.1 การเว้นวรรคให้เคาะแป้นเว้นวรรค (Space bar) เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

1.4.2 การย่อหน้าหรือการเว้นวรรคที่ระยะห่างกว่าปกติให้ใช้การตั้งระยะวรรคด้วยขนาดแท็บ (Tab) ห้ามใช้วิธีเคาะ Space bar หลายครั้ง

1.4.3 การพิมพ์ข้อความภาษาไทยสลับกับภาษาอังกฤษและตัวอักษรกับตัวเลขให้เว้นวรรค 1 ครั้ง

1.5 การเขียนอ้างอิง ใช้หลักการเขียนแบบ APA 6th ed. โดยสามารถคลิ้กดูรายละเอียด ที่นี่

2. องค์ประกอบและรูปแบบการเขียนบทความ

3. การส่งต้นฉบับ

ส่งบทความทางระบบจัดการ PULINET Journal (คำแนะนำการสมัครสมาชิก คำแนะนำการส่งบทความ)

4. ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

ผู้เขียนสามารถส่งบทความเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

5. กระบวนการและขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์