หลักการเขียนอ้างอิง

รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงในเนื้อหา

การอ้างอิงในเนื้อหา เป็นการเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล โดยเป็นการอ้างอิงเนื้อหาโดยตรงหรือแนวคิดบางส่วนหรือเป็นการคัดลอกข้อความบางส่วนมาโดยตรง กำหนดให้เขียนอ้างอิงในเนื้อหาเป็นระบบนาม-ปี ให้ข้อมูลผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าที่มีข้อความอ้างถึง


ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิงในเนื้อหา

ชื่อผู้แต่งชาวไทยให้เขียนทั้งชื่อ-นามสกุล สำหรับชื่อผู้แต่งชาวต่างประเทศให้เขียนเฉพาะนามสกุล (last name)

1. (ผู้แต่ง, ปีพิมพ์, เลขหน้า) ไว้ท้ายข้อความที่อ้างอิง

ตัวอย่าง

(พวา พันธุ์เมฆา, 2549, น. 200-205)

(Soweby, 2018, pp. 498-499)

กรณีที่ไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ชื่อผู้แต่งกับปีพิมพ์ไว้ในวงเล็บเดียวกัน เช่น

(พวา พันธุ์เมฆา, 2549)

2. ผู้แต่ง (ปีพิมพ์, เลขหน้า) กรณีมีการระบุชื่อผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องระบุไว้ในวงเล็บท้ายข้อความที่อ้างอีก

ตัวอย่าง

พวา พันธุ์เมฆา (2539, น. 49)

Soweby (2018, p. 14)

กรณีที่ไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ชื่อผู้แต่งกับปีพิมพ์โดยลงปีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น

พวา พันธุ์เมฆา (2549)

3. ปีพิมพ์ ผู้แต่ง (เลขหน้า) กรณีมีการระบุปีพิมพ์และผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว ให้ระบุเฉพาะเลขหน้าที่อ้างถึงในวงเล็กเท่านั้น

ตัวอย่าง

ในปี 2549 พวา พันธุ์เมฆา ได้ให้ความหมายว่า....... (น. 11)

In 2018, According to Soweby, ………. (p. 18)

4. การอ้างเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่งคนเดียว สำหรับผู้แต่งชาวต่างประเทศลงเฉพาะชื่อสกุล กรณีผู้แต่งชาวไทยลงชื่อตามด้วยชื่อสกุลแม้จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ตาม

ตัวอย่าง

(Kessler, 2003)

(อานันท์ กาญจนพันธ์, 2545, น. 62)

5. การอ้างเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผู้แต่งหลายคน

(1) ผู้แต่ง 2 คน ใช้ “และ” คั่นระหว่างชื่อ กรณีที่เป็นชาวไทย “and” สำหรับชาวต่างประเทศ

ตัวอย่าง

(กมล บุษบา และ สายทอง อมรวิเชษฐ์, 2546, น. 45)

(Harlow and Simpson, 2004, p.25)

(2) ผู้แต่ง 3-5 คน ลงชื่อทุกคน สำหรับชาวต่างประเทศลงเฉพาะชื่อสกุล ชาวไทยลงทั้งชื่อและชื่อสกุล ในการอ้างครั้งแรก ใส่เครื่องหมายจุลภาคคั่นแต่ละชื่อ นำหน้าชื่อคนสุดท้ายด้วยคำว่า “และ” หรือ “and”

ตัวอย่าง

(กาญจนา แก้วเทพ, กิตติ กันภัย และ ปาริชาติ สถาปิตานนท์, 2543)

(Kisangau, Lyaruu, Hosea, and Joseph, 2007)

(3) ในการอ้างซ้ำครั้งต่อ ๆ ไป ลงเฉพาะชื่อผู้แต่งคนแรก ตามด้วยคำว่า “และคณะ” สำหรับงานเขียนภาษาไทย หรือ “et al.” สำหรับงานเขียนภาษาต่างประเทศ

ตัวอย่าง

(กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2543)

(Kisangau et al. ,2007)

(4) หากอ้างอิงเอกสาร 2 รายการที่มีผู้แต่งคนเดียวกันเกินกว่า 1 คน (ตั้งแต่ 2-3 คน) และเอกสารทั้ง 2 รายการพิมพ์ในปีเดียวกัน ลงชื่อผู้แต่งคนแรกตามด้วยผู้แต่งคนอื่น ๆ เพื่อให้ทราบว่าเป็นเอกสารต่างกัน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และ “et al.”หรือ “และคณะ”

ตัวอย่าง

(Ireys, Chernoff, Devet, et al., 2001 and Ireys, Chernoff, Stein, et al., 2001)

(พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูล, ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, และคณะ, 2541 และ พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูล, เกศินี จุฑาวิจิตร, และคณะ, 2541)

(5) กรณีที่มีผู้แต่ง 6 คนหรือมากกว่า 6 คนขึ้นไป ลงเฉพาะผู้แต่งคนแรกตามด้วยคำว่า “et al.” หรือ “และคณะ”

ตัวอย่าง

(โสภา สงวนเกียรติ และคณะ, 2548)

(Kosslyn et al., 1996)

6. การอ้างเอกสารที่ผู้แต่งเป็นนิติบุคคล ได้แก่ บริษัท สมาคม หน่วยราชการ ให้ลงชื่อเต็มในการอ้างอิง

ตัวอย่าง

(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552)

(United Nations, 2004)

กรณีที่มีทั้งชื่อหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อย ให้ใส่เฉพาะชื่อหน่วยงานย่อย ยกเว้นชื่อหน่วยงานย่อยที่ใช้ซ้ำกันในหลายๆ หน่วยงาน ให้ใส่ชื่อหน่วยงานใหญ่ที่อยู่เหนือขึ้นไปกำกับ เพื่อให้ทราบว่าเป็นหน่วยงานย่อยของหน่วยงานใด เช่น

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร์, 2548)

(มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะอักษรศาสตร์, 2549)

(University of Michigan, Department of Psychology, 2006)

รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงท้ายบทความ

กองบรรณาธิการกำหนดให้ผู้เขียนรวบรวมเอกสารอ้างอิงเฉพาะรายการเอกสารที่ถูกอ้างไว้ในส่วนเนื้อเรื่องเท่านั้น ภายใต้หัวข้อ “รายการอ้างอิง” โดยกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงแบบ 6th ed APA Citation style


ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิงท้ายบทความ

ชื่อผู้แต่งชาวไทยให้เขียนเต็มทั้งชื่อ-ชื่อสกุล (ไม่ต้องลงคํานําหน้านาม ตําแหน่งทางวิชาการ คําเรียกทางวิชาชีพ และตําแหน่งยศต่าง ๆ (ยกเว้น มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ และสมณศักดิ์)

หากเป็นผู้แต่งชาวต่างประเทศใช้ชื่อสกุล ตามด้วยอักษรย่อชื่อต้นและชื่อกลาง โดยใช้เครื่องหมายตามตัวอย่าง สำหรับชื่อหนังสือภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องและชื่อเรื่องย่อย ยกเว้นกรณีชื่อเฉพาะ และการเว้นวรรคให้เคาะวรรคหนึ่งครั้ง

1. หนังสือ

ผู้เขียน 1 คน

ผู้แต่ง1. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง. (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์.

ผู้เขียน 2 คน

ผู้แต่ง1, และผู้แต่ง2. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง. (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์.

ผู้เขียน 3 คน

ผู้แต่ง1, ผู้แต่ง2, และผู้แต่ง3. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อ.ง (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์.

ผู้เขียนมากกว่า 7 คน

ผู้แต่ง1, ผู้แต่ง2, ผู้แต่ง3, ผู้แต่ง4, ผู้แต่ง5, ผู้แต่ง6,…ผู้แต่งคนสุดท้าย. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง.

(พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์.

หนังสือไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง. (พิมพ์ครั้งที่). (ปีพิมพ์). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์.

ตัวอย่าง

หลากความคิดชีวิตคนทํางาน. (2551). กรุงเทพฯ: แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

2. รายงานการวิจัย

ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง(รายงานผลการวิจัย). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์.

ตัวอย่าง

พินิจทิพย์มณี. (2553). การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายของประเทศไทย

(รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

3. วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์แบบรูปเล่ม

ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis). สถานที่พิมพ์. ชื่อสถาบัน.

ตัวอย่าง

วันชนะ จูบรรจง. (2560). ระบบสนับสนุนการประมาณการสัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหาร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยานิพนธ์ฐานข้อมูลออนไลน์

ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis). สถานที่พิมพ์. ชื่อสถาบัน. สืบค้นจาก หรือ Retrieved from http://www.xxxxxxxxx

ตัวอย่าง

พรทิพย์ ว่องไวพิทยา. (2551). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการมอบหมายและติดตามความก้าวหน้าของงาน กรณีศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยนเรศวร. สืบค้นจาก https://tdc.thailis.or.th/tdc/

4. เอกสารประชุมวิชาการ

ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความหรือชื่อเรื่องของบท. ใน ชื่อการประชุม (เลขหน้า). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

ตัวอย่าง

ชัชพล มงคลิก. (2552). การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการจัดตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา. ในการประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการครั้งที่5 (น. 46). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

5. วารสาร

วารสารแบบเล่ม

ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขของปีที่ (เลขของฉบับที่), เลขหน้า.

ตัวอย่าง

วิชัย พานิชย์สวย, สุมน ไวยบุญญา, พัชรพร ศุภกิจ, และรัตนากร หลวงแก้ว. (2562). ผลของการใช้บทเรียน PISAที่มีต่อความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา. วารสารการวิจัยพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 12(3), 133-160.

วารสารออนไลน์

– กรณีไม่มีเลข DOI

ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขของปีที่ (เลขของฉบับที่), เลขหน้า. สืบค้นจาก หรือ

Retrieved from http://www.xxxxxxxxx

ตัวอย่าง

Pattaratumrong, M., & Wongkhamhaeng, K. (2019). The Molecular Identification of Nephtys species (Polychaeta: Phyllodocida) from Songkhla Lake, Southern Thailand. Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), 27(3), 1-9. Retrieved from http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/Vol-27-No-3-2019-1-9

– กรณีมีเลข DOI

ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขของปีที่ (เลขของฉบับที่), เลขหน้า. doi: xxxxxxxxx

ตัวอย่าง

Chantana, C. (2019). A Cooling System for a Mushroom House for Use in the Upper Central Region Climate of Thailand. Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST), 27(3), 10-19. doi:10.14456/nujst.2019.22

6. Website

ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. สืบค้น วันเดือนปี, จาก หรือ Retrieved from http://www.xxxxxxxxxx

ตัวอย่าง

สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561). มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน 2562, จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/