คู่มือกองบรรณาธิการ

Section Editor ทำหน้าที่ในการดูแลบทความ โดยรับมอบหมายจากบรรณาธิการ (Editor) ในการพิจารณาตรวจสอบบทความในเบื้องต้น หากมีความเหมาะสม สามารถตีพิมพ์บทความในวารสารได้ จึงทำการมอบหมายบทความไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) เพื่อทำการกลั่นกรองบทความต่อไป (กระบวนการพิจารณาบทความนี้ใช้เวลา 30 วัน)

PULINET Journal จำแนกการดูแลบทความโดย Section Editor ใน 2 ด้าน คือ

  • ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขั้นตอนและกระบวนการทำงานของ Section Editor

  • Reviewer (ผู้ทรงคุณวุฒิ) มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองบทความที่ Submission เข้ามาในระบบ โดยได้รับมอบหมายมาจาก Section Editor กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความนี้ใช้เวลา 30 วัน)

ขั้นตอนและกระบวนการทำงานของ Reviewer