คู่มือ

การสมัครสมาชิก

ระบบจัดการ PULINET Journal เป็นระบบจัดการวารสารออนไลน์ โดยผู้เขียนบทความที่มีความประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ PULINET Journal จะต้องทำการสมัครสมาชิกในระบบจัดการก่อนสำหรับการส่งบทความในครั้งแรก และสามารถใช้ User และ Password นั้นสำหรับการส่งบทความในครั้งต่อ ๆ ไปได้

ซึ่งมีขั้นตอนการสมัครสมาชิกในระบบจัดการ PULINET Journal ดังนี้

  1. เข้าสู่หน้าแรกของ PULINET Journal คลิกเลือกที่เมนู Register ดังภาพ

2. ผู้เขียนกรอกข้อมูลที่จำเป็น (สังเกตเครื่องหมาย *) และข้อมูลอื่นให้ครบถ้วน เมื่อเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม “Register” ดังภาพ