คู่มือการส่งบทความ

การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ผู้เขียนจะต้องทำการสมัครสมาชิกของ PULINET Journal ให้เรียบร้อยก่อน (ดูรายละเอียดการสมัครสมาชิก) หลังจากนั้นผู้เขียนสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ได้ทันที (ดูรายละเอียดแนวทางการพิจารณา)

ขั้นตอนการส่งบทความ

1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ PULINET Journal (https://pulinet.oas.psu.ac.th/)

และ Login โดยใช้ User และ Password ที่ได้สมัครไว้แล้ว (ดูรายละเอียดการสมัครสมาชิก) โดยสามารถเข้าสู่ระบบได้ 2 ที่ คือเมนู Login ที่อยู่บนด้านบนสุด หรือช่องกรอก User / Password ทางด้านขวาของหน้าจอ

2. เมื่อเข้าสู่หน้าจอสมาชิกแล้ว ให้คลิกเลือกที่เมนู User Home หลังจากนั้นเลือกที่เมนู New Submission เพื่อส่งบทความพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร

3. เมื่อเข้าสู่หน้าจอการส่งบทความเข้าสู่ระบบแล้ว จะประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 Starting the Submission ให้เลือกและกรอกข้อมูลตามจุดต่างๆ ให้ครบถ้วน

จุดที่ 1 คือ การเลือกประเภทบทความ ต้องเลือกให้ตรงกับบทความที่จะส่งเข้าสู่ระบบ เพราะมีผลต่อการพิจารณาบทความ (ดูรายละเอียดได้ที่นี่)

จุดที่ 2 คือ ข้อความที่ต้องการส่งถึงบรรณาธิการวารสาร (ถ้ามี)

จุดที่ 3 เมื่อเลือกและกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Save and continue

ขั้นตอนที่ 2 Uploading the Submission

จุดที่ 1 คือ ปุ่มสำหรับเลือกไฟล์บทความจากในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (เป็นนามสกุล doc หรือ docx)

จุดที่ 2 คือ ปุ่มอัพโหลดไฟล์บทความเข้าสู่ระบบจัดการวารสาร

จุดที่ 3 เมื่อเลือกและอัพโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Save and continue

ขั้นตอนที่ 3 Entering the Submission's Metadata

จุดที่ 1 คือ ในกรณีมีผู้เขียนบทความ 2 คนขึ้นไป ให้คลิกปุ่ม Add Author เพื่อเพิ่มข้อมูลผู้เขียนบทความ

จุดที่ 2 คือ กรอกชื่อบทความ โดยกรอกชื่อภาษาไทย เรียบร้อยแล้วเคาะวรรคหนึ่งครั้ง คั่นด้วยเครื่องหมาย | ในแป้นคีย์บอร์ด (ปุ่มอยู่ด้านขวาสุดด้านบนปุ่ม enter) เคาะวรรคหนึ่งครั้ง และต่อด้วยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

จุดที่ 3 คือ กรอกบทคัดย่อภาษาไทย

จุดที่ 4 คือ ภาษาสำหรับดัชนี ให้กรอก th

จุดที่ 5 เมื่อเลือกและอัพโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Save and continue

ขั้นตอนที่ 4 Uploading Supplementary Files

จุดที่ 1 คือ กรณีที่ต้องการอัพโหลดไฟล์เอกสารหรือภาพที่ใช้ในการเขียนบทความเพิ่มเติม เช่น ภาพประกอบบทความ เอกสารการอ้างอิงบทความ เป็นต้น สามารถคลิกปุ่มเลือกไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

จุดที่ 2 คือ ปุ่มอัพโหลดไฟล์ประกอบบทความเข้าสู่ระบบจัดการวารสาร

จุดที่ 3 เมื่อเลือกและอัพโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Save and continue

ขั้นตอนที่ 5 Confirming the Submission

จุดที่ 1 เมื่อตรวจสอบชื่อไฟล์เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม Finish Submission เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการส่งไฟล์บทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์