นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร

รอง ผอ.สพม.อบอจ

นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่ม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ โทร 045-422186 ต่อ 109 โทรสาร 045-422185