ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คำร้อง สำหรับนักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่า

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง


คำแนะนำสำหรับการติดต่อเอกสารงานทะเบียน

  1. ยื่นคำร้องล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนถึงวันกำหนดที่จะใช้เอกสาร

  2. กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน(ผ่านความเห็นตามคำร้องให้ครบถ้วน ยกเว้นฝ่ายบริหาร)และยื่นคำร้องด้วยตนเองที่งานทะเบียน

  3. กรณีที่เอกสารต้องติดรูปถ่ายหากเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ให้ยื่นรูปถ่ายในชุดนักเรียน/นักศึกษา ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน

  4. กรณีที่เอกสารต้องติดรูปถ่ายหากเป็นผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว (รบ.1ฉบับที่2) ให้ใช้รูปถ่ายเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่ต้องมีป้ายชื่อ (ห้ามใช้รูปนักศึกษา)

  5. กรณีมีค่าธรรมเนียมให้ชำระที่งานการเงินก่อนยื่นคำร้อง

  6. รับเอกสารด้วยตนเองหากมีความจำเป็นไม่สามารถมารับด้วยตนเองให้ทำคำร้องมอบอำนาจตามแบบฟอร์ม ยกเว้นประกาศนียบัตรและใบแทนประกาศนียบัตรต้องมารับด้วยตนเองเท่านั้น


ดาวน์โหลดคำร้องงานทะเบียน

1)คำร้องขอใบแทนประกาศนียบัตร

2)สัญญาขึ้นทะเบียนนักเรียนนักศึกษา/ใบมอบตัว

3)ใบลานักเรียนนักศึกษา

4)คำร้องลาพักการเรียน

5)คำร้องขอกลับเข้าเรียน

6)คำร้องสอบแก้ตัว/สอบทดแทน

7)หนังสือยินยอมของบิดา มารดา

8)คำร้องขอจบการศึกษา

9)คำร้องทั่วไป/ขอรับ รบ.1/ขอใบรับรองผลการเรียน/ขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา/ขอรับ ประกาศนียบัตร /ขอ รบ.1 ฉบับที่2 /แจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุล

10)คำร้องขอย้ายเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

11)คำร้องขอลาออก

12)คำร้องขออนุญาตลงทะเบียนล่าช้า

13)หนังสือมอบอำนาจ

14)คำร้องขอผ่อนผันหลักฐานการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษา

15)คำร้องลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน