ครูมืออาชีพ 2018

Professional Teacher Training

กิจกรรม

"1 เดือนกับเพื่อนครู มืออาชีพ"

ตามโครงการ "สนับสนุนครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ให้สามารถสร้างคุณูปการต่อวงการศึกษาไทย"


โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ