ยินดีต้อนรับ


VDO การบำบัดด้วยไฟฟ้า (ECT) 1

สื่อการเรียนการสอน

VDO การบำบัดด้วยไฟฟ้า (ECT) 2

สื่อการเรียนการสอน

บรรยายพิเศษ หัวข้อระบบงานสาธารณสุขใน รพ.ทั่วไป

โดย พล.ต. ชาญชัย ติกขะปัญโญ รอง จก.พบ. (๒)

วันจันทร์ ที่ ๒๗ ส.ค. ๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเรียน ๑ กจว.รพ.รร.๖