ยินดีต้อนรับ


ประวัติกองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พระนางเธอลักษมีลาวัณ

พระมเหสีในรัชกาลที่ ๖

พ.ศ. ๒๔๙๘ พ.ท.สุพจน์ ขวัญมิตร (ยศขณะนั้น) จบวิชาจิตเวชศาสตร์ จากประเทศอังกฤษ ต้องการแพทย์เพื่อช่วยทำงานในแผนกจิตเวช ซึ่งขณะนั้นขึ้นกับกองอายุรกรรม และได้เลือก ร.ท.อรุณ เชาวนาศัย เข้ารับการอบรมวิชาจิตเวชศาสตร์ เป็นเวลา ๑ ปี ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา และได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสำเร้็จวุฒิ American Broad of Psychiatry โดยเป็นจิตแพทย์คนที่สองของประเทศไทยที่จบการศึกษาจากต่างประเทศในขณะนั้นหลังจากนั้นได้เริ่มการตรวจผู้ป่วยนอก และการรับผู้ป่วยชายเป็นครั้งคราว โดยรวมกับผู้ป่วยอายุรกรรม (หมวดพยาบาล ๒) รวมทั้งรับปรึกษาผู้ป่วยจากกองต่าง ๆ

พ.ศ. ๒๔๙๙ เปิดแผนกประสาทวิทยา โดยรวมกับแผนกจิตเวช ขึ้นตรงกับกองอายุรกรรม และเริ่มมีการตรวจคลื่นสมอง

พ.ศ. ๒๕๐๑ แผนกจิตเวชได้รับอนุมัติให้ใช้เรือนผู้ป่วยเดิมที่ใช้รักษาผู้ป่วยวัณโรค เรือนนี้ชื่อว่า "เรือนพวงคราม" (ตั้งตามชื่อต้นไม้ที่ปลูกอยู่ตรงทางเข้า)

พ.ศ. ๒๕๐๗ หลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระนางเธอลักษมีลาวัณ ทางพระญาติได้มอบเงินให้สร้างตึกลักษมีนุสรณ์ สำหรับใช้เป็น OPD.จิตเวช และเป็นเรือนรับผู้ป่วยหญิง

พ.ศ. ๒๕๑๔ แผนกจิตเวชได้รับอนุมัติให้ใช้ตึกมานะธรรม ในการรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้ย้ายผู้ป่วยจิตเวชชายจากเรือนพวงครามไปยังตึกธนาคารทหารไทย และได้รับอนุมัติให้แยกจากกองอายุรกรรมมาตั้งเป็น "กองจิตเวชและประสาทวิทยา" โดยมี พ.อ.หญิงวันดี บุญทรรศนีย์ เป็นหัวหน้ากองท่านแรก

พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้ย้ายผู้ป่วยยาเสพติดจากตึกมานะธรรมไปยังตึก ๘ ชั้น ชั้น ๘

พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ย้ายหอผู้ป่วยจิตเวชหญิงจากตึกลักษมีนุสรณ์ขึ้นไปตึก ๘ ชั้น ชั้น ๘

พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ย้ายหอผู้ป่วยจิตเวชชายจากตึกธนาคารทหารไทยมายังตึก ๘ ชั้น ชั้น ๑

พ.ศ. ๒๕๓๑ ตำแหน่งหัวหน้ากองจิตเวชได้รับอนุมัติเป็นผู้อำนวยการกองจิตเวชและประสาทวิทยา

พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ย้ายสถานที่ตรวจผู้ป่วยภายนอก และที่ตั้งที่ทำการของส่วนบังคับบัญชาจากตึกลักษมีนุสรณ์ ไปยังตึก ๘ ชั้น ชั้น ๑ เพื่อใช้พื้นที่ตึกลักษมีนุสรณ์สร้างเป็นอาคารอเนกประสงค์

พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ย้ายสถานที่ตั้งที่ทำการของส่วนบังคับบัญชาจาก ตึก ๘ ชั้น ชั้น ๑ รวมทั้งหอผู้ป่วยจิตเวชชาย ๘/๘ หอผู้ป่วยจิตเวชหญิง ๘/๘ ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ชั้น ๑๕ และใช้ชื่อหอผู้ป่วยจิตเวชชาย ๑๕/๒ และ หอผู้ป่วยจิตเวชหญิง ๑๕/๑

Open house..PMK Psy เปิดใจรับทุกคนที่อยากรู้จักเรา มาเป็นชาววังพญาไท พบกันวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.