પી.એસ.ટી. જોબ પ્લેસમેન્ટ

પ્રભાત સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ,ગુજરાત દ્વારા
જ્યારે તમે અમારી સાથે ભાગીદારી કરો છો, ત્યારે તમે તમારા કાર્યસ્થળમાં ખુશી માટે બીજ વાવો છો, જે તમારી સંસ્થા અને તમારા માટે ઉચ્ચ ઉત્પાદકતા તરફ દોરી જાય છે.


અમારી સેવાઓ

વાવ / થરાદ / ડિસા / પાલનપુર / મહેસાણા / કાલોલ / અમદાવાદ / સાણંદ / સુરત / જામનગર / ગાંધીધામ / મુંદ્રા / વડોદરા / રાધનપુર / ગાંધીનગર / ગુજરાત / રાજસ્થાન / એમ.પી

તાજેતરની નોકરીઓ

-------------- 1328 --------------