SILK provtagningsgrupp

Provtagningsgruppen består av f.v, Lena Palm (Järfälla), Vanessa Boateng (Botkyrka), Rebecca Ahlbin (Lidingö), Susann Maijgren (SMOHF) och Martina Näsholm (Stockholm).

År 2014 bildades nätverket Samverkan Inom LivsmedelsKontrollen (SILK) inom ramen för Miljösamverkan Stockholms län (MSL). I nätverket deltar chefer eller inspektörer från främst kommuner i Stockholmsregionen för att tillsammans samverka för en samordnad och bättre livsmedelskontroll. Inom SILK uppmärksammades tidigt ett behov av ökad och samordnad livsmedelsprovtagning i länets kommuner. Under 2015 genomfördes därför den första omgången provtagningar utifrån en gemensam provtagningsplan. Gemensam provtagning har utförts sedan dess.

Det övergripande syftet med provtagningsplanen är att ta fram aktuella provtagningsaktiviteter som kan genomföras i länets kommuner och öka samarbetet. Provtagningsplanen kan underlätta för kommunerna att använda provtagning som kontrollmetod eftersom planen ger möjlighet att delta i flera provtagningsaktiviteter utan att det krävs mycket tid för projektplanering. Genom gemensam provtagning kan större mängd prover tas vilket ökar möjligheten till att relevanta slutsatser kan dras av det sammanlagda resultatet.

En arbetsgrupp bestående av representanter från kommuner i SILK-samarbetet har under 2019 arbetat fram förslag på provtagningsaktiviteter. Styrgruppen för SILK har därefter beslutat om att följande provtagningsaktiviteter kommer utföras 2020:

Färgämnen i produkter riktade till barn

Mikrobiologisk provtagning av is

Har du frågor/synpunkter till SILK-gruppen gällande årets provtagningar så kan du ställa de genom att maila: silkgrupp@silkprovtagning.se