SILK provtagningsgrupp

Provtagningsgruppen består av f.v Susann Maijgren (SMOHF), Lena Palm (Järfälla), Martina Näsholm (Stockholm) Lovise Muhrbeck(Nyköping) och Rebecca Ahlbin (Lidingö).

År 2014 bildades nätverket Samverkan Inom LivsmedelsKontrollen (SILK) inom ramen för Miljösamverkan Stockholms län (MSL). I nätverket deltar chefer eller inspektörer från främst kommuner i Stockholmsregionen för att tillsammans samverka för en samordnad och bättre livsmedelskontroll. Inom SILK uppmärksammades tidigt ett behov av ökad och samordnad livsmedelsprovtagning i länets kommuner. Under 2015 genomfördes därför den första omgången provtagningar utifrån en gemensam provtagningsplan. Gemensam provtagning har utförts sedan dess och inför 2019 har denna denna provtagningsplan tagits fram.

Det övergripande syftet med provtagningsplanen är att ta fram aktuella provtagningsaktiviteter som kan genomföras i länets kommuner och öka samarbetet. Provtagningsplanen kan underlätta för kommunerna att använda provtagning som kontrollmetod eftersom planen ger möjlighet att delta i flera provtagningsaktiviteter utan att det krävs mycket tid för projektplanering. Genom gemensam provtagning kan större mängd prover tas vilket ökar möjligheten till att relevanta slutsatser kan dras av det sammanlagda resultatet.

En arbetsgrupp bestående av representanter från kommuner i SILK-samarbetet har under hösten 2018 arbetat fram förslag på provtagningsaktiviteter. Styrgruppen för SILK har därefter beslutat om att följande provtagningsaktiviteter kommer utföras 2019:

Akrylamid i riskprodukter

Kontaminanter i hanterad sallad från påse

Odeklarerad selleri i kryddmixer

Förhöjda halter av mikroorganismer i vatten från vattenautomater/ barpistoler

Har du frågor/synpunkter till SILK-gruppen gällande årets provtagningar så kan du ställa de genom att maila: silkgrupp@silkprovtagning.se