Vols ser docent de religió catòlica a la pública?

Documentació

Aquesta és la documentació que caldrà que presentis al bisbat al que vols optar com a docent de religió catòlica i posteriorment als Serveis Territorials del Departament d'Educació corresponents:

1) Sol·licitud per participar en la convocatòria de contractació de professorat de religió per cobrir llocs de treball en els centres educatius públics dependents del Departament d’Educació (PDF)

2) Full d’autobarem i mèrits per accedir a professorat de religió en els centres docents públics dependents del Departament d’Educació (PDF)

3) Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers humans (PDF)

4) Declaració responsable d’autenticitat de la còpia de la documentació que s’ha presentat telemàticament per a la sol·licitud d’accés a les llistes per prestar serveis com a professor/a de religió (PDF)

5) Declaració responsable de no patir cap malaltia ni estar afectat/ada per una limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions docents Personal de nova incorporació (PDF)

7) Acreditació oficial del Grau o diplomatura per a exercir a Infantil i Primària o a ESO i Batxillerat.

8) Fotocòpia de la declaració eclesiàstica de competència acadèmica (DECA)*.

9) Fotocòpia del títol acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana (nivell C).


Per tal d'obtenir la Proposta de l'Ordinari diocesà, els Bisbats normalment demanen la partida de Baptisme i la carta de recomanció d'algun mossen.


*[Si no es té la DECA] Compromís d’obtenir l’acreditació de declaració eclesiàstica de competència acadèmica (DECA) del nivell per al qual s’opta. Convocatòria curs 2021-2022 (PDF)

Bisbats

Arquebisbat de Barcelona: educaciocatolica@arqbcn.cat

Arquebisbat de Tarragona: ensenyament@arquebisbattarragona.cat

Bisbat de Girona: ensenyament@bisbatgirona.cat

Bisbat de Lleida: mcs@bisbatlleida.org

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat: ensenyament@bisbatsantfeliu.org

Bisbat de Solsona: ensenyament@bisbatsolsona.cat

Bisbat de Terrassa: delegacioensenyament@gmail.com

Bisbat de Tortosa: tomas.mor@edificiseminari.com

Bisbat d’Urgell: ensenyament@bisbaturgell.org

Bisbat de Vic: delegacio-ensenyament@bisbatvic.com