คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมายของซอฟต์แวร์ประยุกต์ และการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อการออกแบบที่ใช้กันมากในชีวิตประจำวัน

ปฏิบัติการสร้างงาน และออกแบบโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ และกระบวนการทางเทคโนโลยี หรือวิธีการที่ได้จากเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในด้านคุณภาพ รูปแบบความสะดวกในการใช้ และความคุ้มค่า

เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี มีเจตคติที่ดีต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ ตัดสินใจเลือกและใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมในทางสร้างสรรค์


ผลการเรียนรู้

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อการออกแบบ

2. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมเพื่อการออกแบบ

3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างรูปทรงพื้นฐาน

4. สร้างรูปทรงพื้นฐานตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์

5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง และออกแบบชิ้นงาน

6. สร้างและออกแบบชิ้นงานตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์

pdtm1.pdf