เอกสาร 54.pdf

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 64.pdf

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.64.pdf

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564

จัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค.65.pdf

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.65.pdf

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์2565