สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

“สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย : สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม” ปี ๒๕๖๒

และพิธีพระราชทางรางวัล บัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม

และบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม พร้อมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาแพทยศาสตร์

ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒

ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑๐-๑๕ กันยายน ๒๕๖๒


จัดโดย

มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ร่วมกับ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

และบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด

พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

กำหนดการงานนิทรรศการ

10-15 กันยายน 2562

***ทุกวัน เวลา 13:00 - 18:00

นิทรรศการ “พระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”

นิทรรศการ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับ การสาธารณสุขไทย : สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม”

การให้บริการตรวจวัดทางสายตา และผิวหนัง

การให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี !!!

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562

07:00

พร้อมกันที่ Lifestyle Hall ชั้น ๒

ศูนย์การค้าสยามพารากอน

09:00

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงบริเวณงาน

พระราชทานรางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์/บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์/บัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยมและ เกียรติบัตรบัณฑิตแพทยศาสตร์/บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์/บัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม

พระราชทานทุนการศึกษา นิสิต/นักศึกษาแพทยศาสตร์/ทันตแพทยศาสตร์ /เภสัชศาสตร์

พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนทุนและการจัดงานของมูลนิธิฯ ต่อจากนั้นจึง

เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันพุธที่ 11 กันยายน - วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562

13:00 - 18:00

นิทรรศการ “พระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”

นิทรรศการ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับ การสาธารณสุขไทย : สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม”

การให้บริการตรวจวัดทางสายตา และผิวหนัง

การให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี !!!

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2562

13:00 - 14:00

การแสดงดนตรีไทย โดย “คณะนักเรียนโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

14:00 -15:00

การแสดงดนตรีสากล ของ“ชมรมดนตรีสากล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า” โดย “นักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า”

15:00 - 16:00

การขับร้องเพลงไทยสากล โดย “วงดนตรี พุดตาน”

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2562

12.30 - 14:00

ตอบปัญหาชิงรางวัลด้านวิชาการและเนื้อหาเกี่ยวกับนิทรรศการของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดย รศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์

และทีมงานจากนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมบนเวที ดำเนินรายการโดย “นพ.ภีมณพัชญ์ ธนชาญวิศิษฐ์”

14:00 - 15:00

การแสดงนาฏศิลป์ โดย “คุณเอก อรุณพันธ์” นาฏศิลปิน กรมศิลปากร

และการแสดงรำไทย โดย “คณะนักเรียนโรงเรียนบ้านรำไทย ครูศรีเวียง”

15:00 - 16:00

การแสดงดนตรีสากล ชื่อวง NMU Band “นักศึกษาแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”

คณะกรรมการ

จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2562

๑. คณะกรรมการฝ่ายหาทุน ประกอบด้วยรายนามต่อไปนี้

๑.๑ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการ

๑.๒ นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ รองประธานกรรมการ

๑.๓ นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานกรรมการ

๑.๔ นายธาตรี ลิขนะพิชิตกุล กรรมการ

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วยรายนามต่อไปนี้

๒.๑ พระเทพญาณวิศิษฏ์ ที่ปรึกษา

๒.๒ ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ประธานกรรมการ

๒.๓ ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ประธานฝ่ายกิจกรรม

๒.๔ ผศ.นพ.สมบัติ โรจน์วิโรจน์ รองประธานฝ่ายกิจกรรม

๒.๕ นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ รองประธานฝ่ายกิจกรรม

๒.๖ รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองประธานฝ่ายกิจกรรม

๒.๗ นพ.จิโรจ สินธวานนท์ กรรมการ

๒.๘ ร.ต.ธนพล ผลพานิชย์ กรรมการ

๒.๙ นายเลื่อน สมดี กรรมการ

๒.๑๐ รศ.ทพญ.สมศรี โรจนวัฒน์ศิริเวช กรรมการ

๒.๑๑ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๑๒ คณบดีคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๑๓ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๑๔ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๑๕ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๑๖ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๑๗ ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๑๘ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๑๙ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๒๐ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๒๑ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๒๒ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๒๓ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยารังสิต (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๒๔ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๒๕ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๒๖ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๒๗ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๒๘ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๒๙ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๓๐ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๓๑ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๓๒ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๓๓ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๓๔ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๓๕ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๓๖ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๓๗ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๓๘ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๓๙ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หรือ ผู้แทน) กรรมการ

๒.๔๐ นายอนุรักษ์ กาญจะโนสถ กรรมการและเหรัญญิก

๒.๔๑ นางนิตยา สหนันท์พร กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

๒.๔๒ นพ.ภีมณภัชญ์ ธนชาญวิศิษฐ์ กรรมการและประชาสัมพันธ์

๒.๔๓ ผศ.ดร.นพ.ภัทรบุตร มาสรัตน กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

๒.๔๔ นายธนธัช กมลรัตนพิบูล กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

๒.๔๕ นางสิริลักษณ์ พัฒนลีลาวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

๒.๔๖ นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา กรรมการและเลขานุการ

๒.๔๗ นางเยาวมาลย์ เสือแสงทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๔๘ นางฉวีวรรณ ทิมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๔๙ นพ.เกษม เสรีศิริขจร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผู้บริจาค

ประจำปี 2562