การสมัครขอรับทุนพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ ประจำปี 2565


ข้อมูลเกี่ยวกับทุนฯ

1. จำนวนทุนที่ให้สูงสุด 5 ทุนต่อปี

2. การสนับสนุน

 • ค่าเตรียมตัวก่อนเดินทางไปปฏิบัติงาน

 • ค่าประกันสุขภาพ

 • ค่าเดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการหรืออบรม

 • ค่าครองชีพประจำเดือนเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยอิงตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา (หากมีความจำเป็นจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือต้องศึกษาเพิ่มเติมนั้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นนิสิตแพทย์/นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 (กำลังจะขึ้นชั้นปีสุดท้าย) จากทุกสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ในประเทศไทย

 • อายุไม่เกิน 35 ปี

 • ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลการทดสอบ TOEFL (คะแนน Internet-based) ต้องได้คะแนน Total ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน หรือ IELTS ต้องได้คะแนน Overall ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน ซึ่งได้ผลมาในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ยื่นใบสมัครที่สถาบัน

 • มีโครงการที่ต้องการไปปฏิบัติงานทางด้าน Basic medical sciences research/Translational research, Clinical research, Health system/policy หรืออื่นๆ (Innovation/Novel Technology) ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยยื่นพร้อมใบสมัครและอาจมีสถานที่พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาที่ติดต่อไว้แล้ว และเป็นโครงการที่มีค่าความซ้ำซ้อนในการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ (Plagiarism) ไม่เกินร้อยละ 30

 • มีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงาน ณ สถาบันในหรือต่างประเทศเป็นเวลา 12 เดือน และยินดีรับการประเมินทั้งด้านความสามารถ เจตคติ และมนุษย์สัมพันธ์

 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้านสุขภาพของมวลมนุษยชาติ

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการตัดสิน

1. คณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนฯ ซึ่งเป็นตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์ 20 สถาบันในประเทศเป็นผู้คัดเลือกผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ จำนวนไม่เกิน 5 คนต่อปี (ช่วงเวลาพิจารณาคัดเลือกระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน)

2. เกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วยประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • โครงการของผู้สมัคร

 • ผลการสัมภาษณ์ผู้สมัครและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร

3. คุณสมบัติของผู้สมัครที่จะพิจารณา ได้แก่มีความขยันหมั่นเพียรอย่างยิ่ง มีสติปัญญาดี มีความคิดริเริ่ม

 • มีความประพฤติดี เป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม อุทิศตนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

 • เข้าใจปัญหาของประเทศไทย และมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะเข้าร่วมแก้ไข

 • ได้พยายามแสวงหาความรู้ความสามารถในแขนงนั้นๆ จากภายในประเทศไทยแล้ว และยังมีความจำเป็นต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมในสาขาที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในอนาคต

 • เข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการและเต็มใจที่จะไปปฏิบัติงาน ณ สถาบันในหรือต่างประเทศเป็นเวลา 12 เดือน

4. ประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนฯ นำเสนอผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนฯ คณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ เพื่อตัดสินขั้นสุดท้ายในเดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน ของปีนั้นๆ

5. เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนฯ แจ้งผลการคัดเลือกไปยังสถาบันของผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ เพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการเดินทาง ภายในเดือนพฤศจิกายน โดยสำนักงานโครงการเยาวชนฯ จะช่วยประสานงานเตรียมการเดินทางไปปฏิบัติงาน เมื่อได้รับพระราชทานทุนฯ แล้วจะเดินทางภายหลังจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตของปีต่อไปขั้นตอนการสมัคร

 • ทำตามขั้นตอนและห้วงเวลาสำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ " ขั้นตอนและห้วงเวลาการสมัคร "

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัคร

 • เรียงความ

 • รายงานผลการศึกษาในระดับชั้นมัธยมต้น มัธยมปลาย และปริญญาตรี

 • รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

 • ภาคผนวก (เอกสารหลักฐานเกียรติประวัติหรือรูปภาพกิจกรรม)

 • หนังสือความเห็นหรือหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาของสถาบันต้นสังกัด

 • โครงการ

 • หนังสือรับรองเอกสารโครงการว่าไม่ได้มีการคัดลอกมาจากแหล่งใด

 • รายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ (Plagiarism)

 • รูปถ่ายของผู้สมัคร

ประกาศรับสมัครพระราชทานทุน โครงการเยาวชนฯ ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อสมัครขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ

 • ที่อยู่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า 317 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-354-7826