PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Curs 2021-2022

Calendari

 • Publicació de l'oferta de places - del 5 al 7 de maig

 • Període de presentació de Sol·licituds - del 10 al 21 de maig

 • Publicació de llistes amb puntuació provisional - 25 de maig

 • Període de reclamacions als punts atorgats - del 26 al 28 de maig ambdós inclosos.

 • Sorteig públic per ordenar les sol·licituds empatades a punts - 31 de maig

 • Publicació de llistes definitives d'alumnat admès - 1 de juny

 • Període de matriculació - del 2 a l'11 de juny.

Informa't

Oferta de places

Places pel curs 2021-2022:

 • EBM La Rodeta del Molí

   • Nascuts/des el 2019: 17 + 2

   • Nascuts/des el 2020: 19 + 2

   • Nascuts/des el 2021: No hi ha disponibilitat de places

 • EBM La Verema

   • Nascuts/des el 2019: 24 + 2

   • Nascuts/des el 2020: 4 + 1

   • Nascuts/des el 2021: 7 + 1

Documentació a presentar

En tots els casos cal presentar:

 • Fotografia o document en PDF del DNI / NIE o Passaport de la persona sol·licitant.

 • Fotografia o document en PDF del llibre de família o document de filiació

També caldrà adjuntar tota la documentació que acrediti els criteris de prioritat. (llegiu l'apartat següent)

Criteris de prioritat

Què son?

Els criteris de prioritat són els aspectes que es tenen en compte a l'hora d'ordenar les sol·licituds i assignar una plaça escolar.

Els criteris només s'apliquen a les sol·licituds presentades dins el termini oficial de presentació de sol·licituds (de 10 al 21 de maig)

Hi ha dos tipus de criteris

1. Aplicació dels criteris de prioritat generals 

Els criteris de prioritat generals són els següents:

 1. Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, o si el pare, la mare o el tutor o la tutora legal hi treballen, s'obtenen 40 punts.
  Aquest és el criteri que suma més puntuació en el barem de cada infant. Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i
  els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, o el pare o mare hi treballa, també obté aquesta puntuació. Aquest criteri es comprova des de la mateixa escola.

 2. Si el fill o filla que opta a la plaça és nascut/da l'any 2021 i germans o germanes escolaritzats/des a l'EBM La Rodeta del Molí (on no s'ofereixen places per a aquesta edat), s'obtenen 35punts.
  Si l'infant està en situació d'acolliment familiar, també obté aquesta puntuació. Aquest criteri es comprova des de la mateixa escola.

 3. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola. 
  Permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies. Les circumstàncies NO se sumen:

  1. Quan el domicili habitual de la família es troba a Ripollet, se sumen 30 punts. El domicili s'acredita amb l'adreça que consta al DNI / NIE o Passaport de la persona sol·licitant. En el cas que no es coincideixi amb l'adreça habitual, es consultarà al padró.

  2. Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està ubicat a Ripollet, se sumen 20 punts. Aquest criteri s'acredita adjuntant el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'ha d'acreditar amb el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris

 4. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts. 
  Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania. Per acreditar-ho, cal presentar Documentació de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

 5. Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 10 punts.
  Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %. Aquest criteri s'a
  credita adjuntant el certificat de discapacitat.

2. Aplicació del criteri de prioritat complementari

De criteri complementari, només n'hi ha un:

Família monoparental o nombrosa. Se sumen 15 punts addicionals. Quan l'infant forma part d'una família monoparental o bé d'una família nombrosa sumarà 15 punts addicionals, que li serviran per desempatar. Aquest criteri s'acredita adjuntant els carnets oficials de família nombrosa o monoparental. (NO se sumen)

Preinscripció telemàtica (del 10 al 21 de maig)

La preinscripió a les Escoles Bressol Municipals de Ripollet, es farà exclusivament de forma telemàtica a través d'un formulari.

En el mateix formulari podreu adjuntar la documentació requerida.

El formulari de sol·licituds estarà disponible en aquest mateix web del dia 10 al dia 21 de maig .

Preinscripció a partir del 22 de maig

A partir del dia 22 de maig podeu presentar una sol·licitud fora del termini oficial de presentació de de preinscripcions.

En aquest cas no s'apliquen els criteris de prioritat.

Aquestes sol·licituds presentades "Fora de Termini", s'ordenaran per ordre de recepció, i no tindran cap privilegi respecte a les sol·licituds presentades a termini.

La preinscripció a les Escoles Bressol Municipals de Ripollet, es farà exclusivament de forma telemàtica a través d'un formulari.

En el mateix formulari podreu adjuntar la documentació requerida.

Publicació de llistes

Les llistes amb la puntuació provisional i les llistes definitives d'alumnat admès es publicaran a les mateixes escoles bressol i en aquest mateix web, amb el nº de sol·licitud, el DNI / NIE o Passaport de la persona sol·licitant i les seves inicials. Consulteu el calendari

Reclamacions

En aquest mateix espai trobareu l'enllaç a un formulari per presentar reclamacions als punts atorgats.

El formulari estarà disponible durant les dates de presentació de reclamacions.

Sorteig

El número de desempat resultant del sorteig ha estat el 48

El sorteig per ordenar les sol·licituds empatades a punts, es celebrarà virtualment el dia 31 de maig. Si tenen interés en assistir-hi, poden sol·licitar-ho i, el dia 28 de maig rebran un enllaç per conectar-s'hi.

Matriculació

Si heu obtingut una plaça escolar a les escoles bressol municipals de Ripollet, ens posarem en contacte amb vosaltres per a formalitzar la matrícula de forma presencial (sempre que les indicacions del Procicat referents a la pandèmia per coronavirus no indiquin el contrari)

Regidoria d'Educació.

Oficina de Drets Socials

C/ de Can Masachs, 18-20, 1ª planta

(Parc del Riu Ripoll)

Ripollet