Een hand en een voet...

Advent 2021 -

Jullie zullen berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen.

(Matteüs 24:6)


Misschien komt het door corona, door de klimaatproblemen of door de Nederlandse politiek maar mij valt het op dat er veel rare theorieën en voorspellingen voorbij komen de laatste tijd. Verzonnen verhalen over een netwerk van duistere personen die kinderen misbruiken of die een vaccin gebruiken om de macht over te nemen. Over de elite die met een “reset” de wereld willen boetseren naar hun wil.

Dat soort samenzweringstheorieën zijn niet nieuw, ze zijn zelfs eeuwenoud! Maar door het internet hebben ze nu meer kans om zich te verspreiden. Vroeger waren dergelijke verhalen de aanleiding om een bloedige pogrom te beginnen tegen joodse medeburgers. Ook nu hangt er een geur van antisemitisme rond veel mensen die deze theorieën verspreiden.


Samenzweringstheorieën hebben een grote kleefkracht - al snel plakken allemaal bijbelteksten aan die verhalen vast. Vooral uit Openbaring geknipt maar ook uit andere bijbelboeken.

Ook dat is helaas niet nieuw: iedere generatie in iedere eeuw kijkt naar het nieuws en ziet daarin een vervulling van een profetie. En past het aan als het nieuws daarom vraagt...


Mij maakt het angstig en verdrietig dat zoveel mensen, ook christenen, meedoen met dit gevaarlijke spel. En dat ze daarbij hun vertrouwen, hun geloof en hun hoop verliezen. De nabije toekomst wordt dan donker en troebel.


Maar het is advent! Een tijd waarin we juist vol vertrouwen vooruit mogen kijken naar de komst van de Heer. Niet in angstige duisternis maar in de zekerheid dat uiteindelijk de Heer regeert.

Neem afscheid van de zaken die je naar beneden halen en de hoop wegnemen. En kijk vooruit want:


“Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen en schijnen over allen die in duisternis verkeren, in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.” (Lucas 1:78-79)

Liefdevolle en mooie Kerstdagen toegewenst!

EZ


(geschreven voor het maandblad Kontakt)

Twijfel -

Baptisten Gemeente Groningen www.baptistengemeente.info

Teksten bij de preek van 9 augustus 2020 10:00 uur.

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede!' Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.' Na deze woorden blies hij over hen heen en zei:

'Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'

Een van de twaalf, Tomas (dat betekent 'tweeling'), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: 'Wij hebben de Heer gezien!' zei hij: 'Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.' Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. 'Ik wens jullie vrede!' zei hij, en daarna richtte hij zich tot Tomas: 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.' Tomas antwoordde: 'Mijn Heer, mijn God!' Jezus zei tegen hem: 'Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.'

(Johannes 20:19-29)


Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’ Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’ Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten.

(Lucas 24:36-40)


We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld maar gaan niet te gronde.

(2 Korintiërs 4:8)


Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest, houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. Ontferm u over wie twijfelen en red anderen door hen aan het vuur te ontrukken.

(Judas 20-23)


Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen.

(Jakobus 1:5-8)


Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’ Meteen riep de vader van het kind uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’

(Marcus 9:23-24)

De Verloren Vader -

Kyrie Eleison -

Baptisten Gemeente Veendam www.baptistenveendam.nl.

Zondagavond 5 april 2020 19:00 uur. Klik op het oranje cirkeltje op het plaatje hieronder om de tekst te laten voorlezen.

Goedenavond. Welkom bij de eerste bijeenkomst van de Stille Week in dit bijzondere jaar 2020. Het is een bijeenkomst op afstand - ik ben blij dat jullie er zijn, jammer dat we elkaar geen hand kunnen geven. Maar dat halen we allemaal in als we in de toekomst elkaar weer ontmoeten en een dankdienst kunnen houden; een dankdienst omdat de Heer ons nabij is geweest. Omdat hij zich over ons heeft ontfermt. Zo wil ik graag naar de toekomst kijken.

Het is bijzonder dat je in je leven momenten meemaakt dat er geschiedenis geschreven wordt. Misschien kunnen jullie je ook momenten herinneren in je leven die later in de geschiedenisboekjes zijn gekomen. Momenten die we via krant, radio, tv of online meemaken.

Denk aan de val van de Berlijnse muur, of de aanslagen op 11 september 2001.

Binnen een paar weken maken we nu allemaal mee dat er geschiedenis geschreven wordt en nu is het heel dichtbij. Ons eigen leven is binnen een korte periode enorm veranderd. Ons werk en ons geestelijk leven moesten heel snel op de schop.

Alles is veranderd, en sommige dingen voorgoed.

Veel mensen over de hele wereld zijn ernstig ziek geworden en er zijn veel mensen omgekomen. Er is veel angst, verdriet en rouw.

Het is niet nieuw of uniek dat er ziekten in golven over de wereld gaan. Dat is al eeuwen aan de gang - maar wij dachten inmiddels alles onder controle te hebben. En nu blijken we toch kwetsbaar.

Ik wil met jullie Prediker 3:4-8 lezen:

Er is een tijd om te huilen

en een tijd om te lachen,

een tijd om te rouwen

en een tijd om te dansen.

Er is een tijd om te ontvlammen

en een tijd om te verkillen,

een tijd om te omhelzen

en een tijd om af te weren.

Er is een tijd om te zoeken

en een tijd om te verliezen,

een tijd om te bewaren

en een tijd om weg te gooien.

Er is een tijd om te scheuren

en een tijd om te herstellen,

een tijd om te zwijgen

en een tijd om te spreken.

Er is een tijd om lief te hebben

en een tijd om te haten.

Er is een tijd voor oorlog

en er is een tijd voor vrede.

Tot zover.

Het is nu even geen tijd om te omhelzen maar wel een tijd om te spreken!

Het is nu tijd om te huilen en te rouwen maar de tijden om te dansen en te lachen komen ook weer.

Het is vooral een tijd om lief te hebben en de liefde te tonen! Het thema van deze Stille Week is niet voor niets “Alles wat u doet, moet u met liefde doen”!

Bidden is een perfecte daad van liefde omdat bidden over relaties gaat! De relatie met de Heer en de relaties met elkaar.


Ik wil deze eerste avond van de Stille Week gebruiken om de Heer aan te roepen omdat zoveel mensen geraakt zijn, angstig zijn of verdriet hebben. In deze week waarin we het lijden en het sterven van onze Heer Jezus Christus herdenken wil ik de oude Griekse woorden zeggen :

Kyrie Eleison, wat betekent Heer heb medelijden of Heer ontferm U over ons.


Ik noem zo dadelijk een zevental zaken die ik in gebed bij de Heer wil neerleggen.

Na iedere dankregel kan je de opname even op pauze zetten om zelf ook te bidden.

Graag sluit ik daarna deze bijzondere bijeenkomst af met het samen met jullie bidden van het Onze Vader, het gebed dat de Heer ons zelf heeft geleerd.


Laten we gaan bidden.

1

Heer ontferm U over ons.

We komen bij U om onze angst bij U neer te leggen.

Dank U voor de moed die U ons gaat geven.


2

Heer ontferm U over ons.

We komen bij U om onze zorgen bij U neer te leggen.

Dank U voor Uw hand op onze schouder.


3

Heer ontferm U over ons.

We komen bij U om kracht te vragen voor de mensen die zorg verlenen in binnen- en buitenland.

Dank U dat U ieder mens talenten en gaven hebt gegeven.


4

Heer ontferm U over ons.

We komen bij U met de spanningen die we meemaken in huis en gezin. Help ons om ruimte voor elkaar te vinden.

Dank U dat we U mogen dienen.


5

Heer ontferm U over ons.

We komen bij U met onze eenzaamheid - die in deze tijden extra onderstreept lijkt te worden.

Dank U dat U de eenzaamheid heeft gedragen.


6

Heer ontferm U over ons.

We komen bij U om genezing te vragen voor lichaam en geest.

Dank U dat U ons heel wil maken.


7

Heer ontferm U over ons.

We komen bij U om onze toekomst bij U neer te leggen.

Dank U dat U met ons meeloopt tot voorbij de horizon. Uw wil geschiede in alles!


Heer ontferm U over ons. Kyrie Eleison

Amen


Zullen we samen het Onze Vader bidden?


Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan u behoort het koningschap,

de macht en de majesteit

tot in eeuwigheid.

Amen. Amen.


Iedereen een gezegende week toegewenst!


Zondag 22 maart. Baptisten Gemeente Veendam www.baptistenveendam.nl.

Klik op het oranje symbool in de afbeelding hierboven om de preek te beluisteren. Hieronder vind je de tekst en een tweetal liederen.

Goedemorgen,

Deze zondag zou ik spreken in De Hoeksteen in Veendam over het thema "Jezus verkondigen".

Dat zou dan een preek worden over het delen van ons geloof - want iedereen moet het weten!

Maar nu zit ik thuis te werken en thuis te kerken. Ik kom eigenlijk niemand tegen.

Een virus gooit ons leven en onze maatschappij helemaal in de war. Het zijn ongewone tijden met angst en onzekerheid. Veel mensen worden ernstig ziek en sommigen sterven aan de nieuwe ziekte die we corona noemen.

Wat komt er nu terecht van het thema “Jezus verkondigen”? Hoe kunnen we andere mensen nu ontmoeten als we thuis moeten blijven of ruime afstand moeten houden?

Men heeft het over "social distancing" en daar bedoelt men mee dat mensen elkaar niet te dicht moeten naderen (dat komt trouwens al in de bijbel voor, net als mondkapjes, lees maar eens Leviticus 13:45-46).

Onze kerk is gesloten maar gelukkig zijn er online en op tv kerkdiensten. Normaal is het goed om mensen te ontmoeten in de gemeente en je naasten te omhelzen maar nu is dat niet verstandig.

Minstens anderhalf meter afstand houden is het devies. Even elkaar niet de hand schudden, even niet samen het Heilig Avondmaal vieren. Even helemaal niets.

Ja, we kunnen bidden, maar dan wel graag alleen, of met een afstand tussen de bidders of misschien met elkaar verbonden via telefoon, internet of tv.


Ik ga een oude tekst lezen. Heel oud zelfs, zo’n drieduizend jaar! Het is psalm 91.

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont

en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,

zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,

mijn God, op u vertrouw ik.’

Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger

en redt je van de dodelijke pest,

hij zal je beschermen met zijn vleugels,

onder zijn wieken vind je een toevlucht,

zijn trouw is een veilig schild.

De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen,

ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,

noch de pest die rondwaart in het donker,

noch de plaag die toeslaat midden op de dag.

Al vallen er duizend aan je linkerzijde

en tienduizend aan je rechterhand,

jou zal niets overkomen.

Open je ogen en zie

hoe wie kwaad doen worden gestraft.

U bent mijn toevlucht, HEER.

Als je mag wonen bij de Allerhoogste,

zal het kwaad je niet bereiken,

geen plaag je tent ooit treffen.

Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,

die over je waken waar je ook gaat.

Hun handen zullen je dragen,

je voet zul je niet stoten aan een steen.

Leeuw en adder zul je vertrappen,

roofdier en slang vermorzelen.

‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft

en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.

Roep je mij aan, ik geef antwoord,

in de nood zal ik bij je zijn,

je bevrijden en met roem overladen,

je overvloed geven van dagen.

Ik zal je redding zijn.’


In deze psalm gaat het ook over ziekte die rondgaat maar deze psalm gaat ook over schuilen bij God, juist als het tegenzit.

Als het opeens hard gaat regenen ga je snel ergens schuilen bijvoorbeeld in een bushokje of onder een afdakje. Wij schuilen niet als het niet regent.

Mensen gaan ook vaak pas schuilen bij God als het tegenzit want toen het allemaal goed ging hadden we dat schijnbaar niet nodig...

Deze psalm heeft uitspraken waar de meeste mensen misschien van schrikken of bij aarzelen. Bij de woorden "jou zal niets overkomen" denken ze "kan je dat wel zo zeggen?"

Ondertussen gaan mensen in nood er tegengesteld mee om. Zij putten hoop uit het feit dat God een schuilplaats is en lezen de woorden heel anders.

Kinga Ban van Sela bijvoorbeeld wist dat ze een dodelijke ziekte onder de leden had - toch zong ze deze psalm 91.

(onderaan deze pagina is de muziek te horen en de liedtekst te lezen)

Dit vertrouwen in God heeft vooral een plek bij mensen in nood. Deze psalm is voor mensen die willen en moeten schuilen, die God nodig hebben omdat het nu even moeilijk gaat.

Voor sommigen is het lijden juist een reden om God de rug toe te keren. Als Job alles heeft verloren zegt zijn vrouw:

‘Waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf.’ (Job 2:9)

Misschien is de huidige wereldwijde coronacrisis ook een reden om te roepen dat God ons in de steek heeft gelaten en dat wij daarom Hem in de steek kunnen laten.

Maar God heeft zijn armen wijd open om ons te omarmen en ons welkom te heten in Zijn nabijheid. God doet niet aan ‘social distancing’ - als we bij Hem willen komen geeft Hij ons een schuilplaats, juist in moeilijke tijden.

Het geloof is geen godsdienstoefening, geen prestatie van onszelf, want dan ga je moe worden en het geloof verliezen. Het geloof is een reddingsboei die God ons toegooit - we hoeven die alleen maar vast te houden.

In psalm 91 zegt de schrijver (vers 2):

Mijn toevlucht, mijn vesting,

mijn God, op u vertrouw ik.

en in de laatste drie verzen (14-16) laat hij God zelf aan het woord:

‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft

en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.

Roep je mij aan, ik geef antwoord,

in de nood zal ik bij je zijn,

je bevrijden en met roem overladen,

je overvloed geven van dagen.

Ik zal je redding zijn.’


God zegt hier dat hij in moeilijke tijden bij ons is - dat is een belofte! En dan kan het zijn dat je dat nu niet voelt of ervaart maar dat maakt het niet minder waar.

Het is zoals verderop in de bijbel staat:

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. (Romeinen 8:38-39)

Anders gezegd:

Dit weet ik zeker: door de dood en opstanding van Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel hij van ons houdt. En niets kan dat veranderen: geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of macht op aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven: God houdt van ons!

We leven in spannende tijden. Een virus gaat rond die ons bang maakt want we lijken er geen bescherming tegen te hebben.

De afgelopen eeuw heeft de wetenschap zo’n vooruitgang geboekt dat we misschien zijn gaan geloven dat binnen de kortste keren voor elk probleem een oplossing kan worden bedacht. Maar nu wordt wereldwijd duidelijk dat dit een illusie is. En dat is best verwarrend.

Wees niet bang. Angst komt nooit van God en leidt niet naar God. De angst fluistert je vaak alle mogelijke redenen in waarom je bang zou moeten zijn. Veel daarvan is waar. Alleen, je hoeft niet bang te zijn. De Heer zorgt ook nu voor jullie. Hij is je schuilplaats. Durf te geloven en praat met God. Geniet van Gods liefde. Dat is het beste tegengif tegen angst!

Tegelijkertijd is deze crisis een kans om te laten zien dat ons geloof er toe doet.

Niet door onze geestelijke spierballen te laten zien en te zeggen dat de Heer ons zal beschermen tegen virussen en ander onheil. We zijn volwassen gelovigen die niet moeten dromen over onoverwinnelijkheid maar over genade en liefde.

Kijk om je heen, let op elkaar. Stuur een kaartje naar iemand die jarig is. Of een mooi bericht naar iemand die dat kan gebruiken. Doe boodschappen voor mensen die dat zelf niet kunnen of durven. Wees aanwezig en positief, doe je werk als voor de Heer.

Vergeet bij dit alles niet te leven en te genieten van het leven. Geniet van de lente, zet bloemen op tafel. Wat er ook gebeurt, elke dag die je gegeven wordt is een kostbaar geschenk. Daar kan het coronavirus niets aan veranderen.

En dat "Jezus verkondigen" waar ik deze preek mee begon?

Dat doen we dan al!

Amen


Als het mogelijk is wil ik je vragen te gaan staan.

Ook al is het nu wat ongewoon, zo op afstand, toch wil ik de zegen uitspreken en samen met jullie bidden.

De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met jullie allen.


Dank u Heer dat u onze schuilplaats bent, ook in deze tijd.

Dank u dat u heeft gezegd: ‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft

en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.’

Dank u voor de hoop die u geeft dwars door iedere crisis heen.

Dank u voor Uw liefde


Amen.

De Heer is je schild en bevrijder,

de redder die niet van je wijkt.

Onder zijn vleugels ben je veilig.

Zijn wieken beschermen.

Zijn trouw is een veilig schild.


In Gods nabijheid is geen angst meer

voor de plaag van de dag.

Jou zal niets overkomen;

open je ogen

en zie dat het kwaad vergaat.


Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont

en overnacht in zijn schaduw,

zegt tegen de Heer:

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.


Als je mag wonen bij de Hoogste

ben je veilig voor het kwaad.

Engelen zullen je dragen.

Je zult je niet stoten,

maar vertrapt de tegenstand.


Ik bevrijd wie mij liefheeft

en bescherm wie mij kent.

Roep je mij aan, ik geef antwoord.

In de nood ben ik bij je

en bevrijd je van angst.

Ik zal roem en overvloed geven.

Ik zal je redding zijn.