หอสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก อาคารศรีสุบัติ โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โทร. 077-541050