คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครนายก

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

โทร. ๐๘๑ - ๒๙๕๗๑๑๘

สถานศึกษาในสังกัด สพป.นครนายก ให้ศึกษามาตรฐานการศึกษาตามประกาศและนำสู่การปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป