เครื่องมือเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพ

แบบฟอร์มงานประกันคุณภาพ

เอกสารทางวิชาการ

1(ปรับปรุง 29 ส.ค.61).pdf
2.แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปรับครั้งที่ 2.pdf
3.คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ปรับครั้งที่ 2.pdf

เอกสารอ้างอิง งานประกันคุณภาพการศึกษา