การประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยงยักศึกษฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/60

ความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ

แม้นักศึกษาจะเคยพลาดหวังจากสถาบันตามค่านิยมของสังคม

แม้นักศึกษาจะคิดว่าตนไม่ใช่ผู้ที่เก่งที่สุดในด้านต่าง ๆ

แต่คณะครุศาสตร์เชื่อมั่นในศักยภาพและความพยายามของนักศึกษา

เราขัดเกลา บ่มเพาะ นักศึกษาที่มีความหลากหลาย ให้เป็นครูที่สมบูรณ์ ถึงพร้อมด้วยความรู้

ความสามารถ และจิตวิญญาณในความเป็นครู

เพื่อพัฒนาเยาวชนคุณภาพสู่สังคมไทย และสังคมโลกต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้นแบบในการผลิตครู พัฒนาคุณภาพครู