สารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ 2561

แสดงข้อมูลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 และข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน ของ รร. 1741 โรงเรียน

(หมายเหตุ ข้อมูลสิ่งก่อสร้างจากฐานข้อมูล B OBEC ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560)