ข่าวสาร/ประกาศ

โรงพยาบาลสวี

ประกาศ

  • เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถเข้าไปดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ใบแสดงลักษณะงาน (Job Description) ( ฉ.11 ) ได้ในหน้าดาวน์โหลดเอกสาร
  • สามารถดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลได้ที่ แบบฟอร์ม ใบแสดงลักษณะงาน (Job Description) ( ฉ.11 ) http://www.spko.moph.go.th/?page_id=20959