งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน