งานแนะแนวการศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี