ทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษาให้เปล่า

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี มีการมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาในพิธีน้อมรำลึกพระคุณครู มอบหมวก แถบหมวก เข็ม

เครื่องหมายชั้นปี และทุนการศึกษา ในทุกปีการศึกษา โดยเป็นทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่าแบบไม่มีข้อผูกมัด ซึ่งแหล่งที่มาของเงินทุนการศึกษา

ดังกล่าวได้รับการสนับสนุน/บริจาคจากมูลนิธิ, สมาคม, กองทุน, หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก, อาจารย์ในวิทยาลัย, ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาล

พระปกเกล้า จันทบุรี และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป บริจาคทุนทรัพย์ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีจิตสาธารณะ มีปัญหาครอบครัวฐานะทางบ้านยากจน

ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การบริจาคต่อปีการศึกษา 2) การบริจาคแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา

ซึ่งงานแนะแนว รับนักศึกษา และทุนการศึกษา เป็นผู้ดำเนินการจัดสรร พิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ขอรับทุนการศึกษาให้เปล่า

1. เป็นนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี (ชั้นปีที่ 1 - 4)

2. เป็นผู้มีเอาใจใส่ในการศึกษา และมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00

3. ครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์

4. มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ อยู่ในกฎระเบียบของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ไม่เคยกระทำผิด

กฎระเบียบในระดับ 1 - 3 และเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ

5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาให้เปล่าแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา หรือได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาติดตัวมาจาก

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ขั้นตอนการขอรับทุน

ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อและขอรับใบสมัครที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขั้นตอนที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่ 3 นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ตามที่คณะกรรมการนัดหมาย

ขั้นตอนที่ 4 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา


ระยะเวลาและสถานที่รับสมัคร

สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ประมาณเดือน มิถุนายน ของทุกปี

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาใหม่ ประมาณเดือน สิงหาคม ของทุกปี

และรับสมัครเป็นครั้งคราว ตามแต่เจ้าของทุนจะแจ้งให้ดำเนินการรับสมัคร


งานแนะแนว รับนักศึกษา และทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารเรียน 1 ชั้น 1

โทรศัพท์. 0 3932 5781 ต่อ 1301, 1303 และ 1122

นำเสนอมอบทุนบนเว็บ.pptx.wmv

ผู้มีจิตศรัทธา ประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต สามารถติดต่อได้ที่ ..

อาจารย์บุษยารัตน์ ลอยศักดิ์ โทร. 087 240 4577 | Line : toptap_busa

เอกสารดาวน์โหลด