ฝ่ายกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

วิสัยทัศน์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนางานกิจการนักศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อวิชาชีพและสังคม

พันธกิจฝ่ายกิจการนักศึกษา

1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

3. กำกับดูแลด้านระเบียบวินัยให้นักศึกษาปฏิบัติในขอบเขตของกฎหมายบ้านเมืองและระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย

4. จัดสวัสดิการที่จำเป็นพื้นฐานด้านต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมในหอพักให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

นโยบายฝ่ายกิจการนักศึกษา

1. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนางานเพื่อให้บรรลุพันธกิจของวิทยาลัย

2. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา

3. จัดสวัสดิการให้นักศึกษา โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของนักศึกษา

4. ส่งเสริม สนับสนุน การทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษา

5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1. พัฒนานักศึกษาทางด้านร่างกาย จิตใจสังคม และจิตวิญญาณ

2. เตรียมนักศึกษา สำหรับการดำเนินชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน

3. พัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

4. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถตามความถนัดของนักศึกษา

5. เสริมสร้างให้นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม

6. ส่งเสริมให้นักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7. เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

8. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพและพลานามัยที่ดีของนักศึกษา

9. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาอาจารย์ บุคลากรและองค์กรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน