Pozemkové úpravy obce Hrašné

Na  tejto stránke budeme priebežne zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa pozemkových úprav v obci Hrašné.

Právny základ pozemkových úprav

Pozemkové úpravy sú vykonávané podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva... (ďalej len "zákon").   Dňa 10.11.2003  bolo bývalým Okresným úradom v Myjave, odborom pozemkovým, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pod č. K03/530/10 nariadené prípravné konanie PÚ v k.ú. Hrašné.  Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor nariadil dňa 13.10.2020 pozemkové úpravy v k.ú. Hrašné. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.10.2020. 

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav

 Dňa 15.10.2021 bolo verejnou vyhláškou zvolané ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav, ktoré sa uskutočnilo v kultúrnom dome obce Hrašné.  Účasníci boli oboznámení so zhotoviteľom (firma PENTAS, s.r.o., Bratislava, Ing. Ivan Klbik), ako aj s postupom pozemkových úprav. 

Boli prijaté Stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav.  STANOVY v PDF stiahni tu:

Členovia predstavenstva

Na ustanovujúcom zhromaždení účastníkov pozemkových úprav bolo zvolených sedem členov predstavenstva.  V rámci predstavenstva následne prebehla voľba predsedu a podpredsedu. 

Ing.  Barančin Vladimír
  predseda predstavenstva, vladimir@barancin.onmicrosoft.com, 0907874775

Ing. Málek Peter
   podpredseda predstavenstva, peter@malek.sk, 0944644533

Mgr. Hučková Ľubica 

Štefík Martin

Ing. Juráš Ľubomír

Málková Elena

Michalková Beata 


Ďalší členovia predstaventva (zo zákona): 

Mgr. Hučko Pavel 
starosta obce

Ing. Mária Kucharovičová 

Slovenský pozemkový fond

Zasadania predstavenstva - Zápisnice

Zasadanie predstavenstva zo dňa 22.12.2021:  Zápisnica na stiahnutie tu: 

Zasadanie predstavenstva zo dňa 12.1.2022:     Zápisnica na stiahnutie tu: 

Zasadanie predstavenstva zo dňa 13.9.2022:   Zápisnica na stiahnutie tu: 

Zasadanie predstavenstva zo dňa 8.11.2022: Zápisnica na stiahnutie tu:

Zasadanie predstavenstva zo dňa 24.4.2023:             Zápisnica na stiahnutie tu: 

Súvisiace materiály

Mapa hodnoty 

Mapa Ekologických prvkov

Mapa Komunikácií 

Mapa Verejné zariadenia a opatrenia VZO

Ďalšie kroky - čo nás čaká v najbližšom období

Zasady pre Umiestnenie Novych Pozemkov (pridané 31.5.2023):  - mapová časť

Mapová časť bez parciel, PDF na stiahnutie tu:  https://drive.google.com/file/d/1G_ak8nNtg0StHiWh0AukNCgsJaKcoYfX/view?usp=sharing

Mapová časť s parcelami, PDF na stiahnutie tu: 

https://drive.google.com/file/d/1K04bJZfrQ2tDrdqykcXk8j0ZV9XqDdZ1/view?usp=sharing