Ste osobou, ktorá vystrojila pohreb poručiteľa a želáte si urýchliť dedičské konanie ?


Chcete bezplatne poradiť ako postupovať pri dedení ? Pomôžeme Vám !

Vyplňte online Formulár a my Vás budeme následne kontaktovať vo veci ďalšieho postupu.

Elektronická služba : vyplnený formulár sa odošle Okresnému súdu Trnava, ktorý konanie o dedičstve urýchli.

Bezplatné právne poradenstvo

k otázkam D E D E N I A

InfoPoint / Kontaktujte nás !

Mobil : 0907 30 22 76

Email : poruciteltrnava@gmail.com

Formulár - vyplňte online

(žiadosť o urýchlenie konania)

Začatie dedičského konania

Po každej zomrelej fyzickej osobe (ďalej “poručiteľ”) sa zo zákona (“ex lege" a "ex offo”) začína dedičské konanie. Podnet na začatie dedičského konania je povinná podať vždy matrika, ktorá vystaví úmrtný list poručiteľa.


Matrika zašle úmrtný list (oznámenie o úmrtí) na okresný súd, v obvode ktorého :


 • mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu (najčastejší prípad)

 • sa nachádza majetok poručiteľa, ak poručiteľ nemal evidovaný trvalý pobyt

 • poručiteľ zomrel, ak nie je daná príslušnosť podľa predchádzajúcich bodov


Konanie o dedičstve je súdnym nesporovým konaním a riadi sa procesným nesporovým kódexom : Civilný mimosporový poriadok (“CMP” - zákon č. 161/2015 Z.z. účinný od 01.07.2016).


Okresný súd Trnava vždy zo zákona poverí notára, aby konal a rozhodoval v konaní o dedičstve ako súdny komisár. Notár má v dedičskom nesporovom konaní postavenie nestranného sudcu (súdneho komisára). V obvode Okresného súdu Trnava pôsobí 9 notárov (všetci majú sídlo v meste Trnava), ktorí sú rovnomerne poverovaní súdom konať a rozhodovať v konaní o dedičstve. O tom, ktorý konkrétny notár bol súdom poverený ako súdny komisár vo Vašej dedičskej veci konať a rozhodovať sa dozviete až po doručení úmrtného listu zo strany matriky na Okresný súd Trnava. Skôr túto informáciu nie je možné zistiť, pretože prideľovanie dedičských vecí sa realizuje cez informačný systém súdu náhodným výberom notára - súdneho komisára.

Okresný súd Trnava

Ak sa chcete informovať, ktorý konkrétny notár - súdny komisár bude vo Vašej dedičskej veci konať, kontaktujte :


Dedičské oddelenie :

Telefón : 033 882 15 23

Email : renata.dobsovicova@justice.sk


Informačné centrum súdu :

Telefón : 033 882 12 00, 033 882 15 17

Email : infocentrumOSTT@justice.sk


Elektronická podateľňa súdu :

podatelnaOSTT@justice.sk

Predbežné vyšetrenie v konaní o dedičstve_vyplňte online Dotazník !

Je úvodná fáza dedičského konania, v rámci ktorej notár - súdny komisár predvolá na výsluch do notárskeho úradu ako prvú osobu, ktorá sa postarala o pohreb poručiteľa. V predbežnom vyšetrení vykoná súd / súdny komisár všetky potrebné úkony na zistenie dedičov, poručiteľovho majetku a jeho dlhov. O výsledku predbežného vyšetrenia spíše notár - súdny komisár Zápisnicu o predbežnom vyšetrení (vyplňte online) ktorá je súčasťou dedičského súdneho spisu.

Kto je dedičom po poručiteľovi (?)

Kto je dedičom po poručiteľovi definuje Občiansky zákonník v platnom znení :


Dedičia zo zákona sú rozdelení do 4 dedičských skupín :


 1. dedičská skupina : deti (prípadne ďalší potomkovia - vnuci, pravnuci) a manžel, rovnakým dielom

 2. dedičská skupina : manžel, rodičia a spolužijúce osoby. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva (v II. dedičskej skupine sa dedí iba vtedy, ak niet dedičov v I. dedičskej skupine)

 3. dedičská skupina : súrodenci a spolužijúce osoby rovnakým dielom. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti - synovci a netere (v III. dedičskej skupine sa dedí iba vtedy, ak niet dedičov v II. dedičskej skupine)

 4. dedičská skupina : Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia (starí rodičia - starý otec, stará matka) poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti (strýc, stryná, ujec, ujčiná).


Dedičia zo závetu (ak poručiteľ zanechal závet) :


 • univerzálny závetný dedič (dedičia) : v prípade, ak poručiteľ odkázal závetom celý svoj majetok

 • singulárny závetný dedič (dedičia) : v prípade, ak poručiteľ odkázal závetom len časť majetku. V tomto prípade prichádza do úvahy kombinované dedenie - časť majetku zo závetu a časť majetku, ktorý v závete nespomenul, budú dediť dedičia zo zákona (ak existujú)


Ak poručiteľ nezanechal žiadnych zákonných a závetných dedičov, majetok pripadne ako odúmrť štátu (Slovenskej republike)

Čo je predmetom dedenia po poručiteľovi (?)

Majetok poručiteľa :

 • nehnuteľné veci (pozemky, stavby, byty)

 • hnuteľné veci (dopravný prostriedok, vozidlo, lietadlo, loď, zariadenie domácnosti, zbierka známok, zbierka starých bankoviek, zbierka mincí, stroj, prístroj, zariadenie, zlato, šperky, umelecké dielo (obraz, socha), hudobný nástroj, starožitnosť, zbraň, ostatný hnuteľný majetok)

 • peniaze (hotovosť, alebo na bankovom účte) Odporúčanie : V prípade, ak poručiteľ vlastnil peniaze vedené v banke na bežnom, alebo vkladovom účte, ak máte možnosť (dispozičné právo, bankovú kartu, internet banking) - tieto peniaze bezodkladne po úmrtí poručiteľa vyberte a nahláste zostatok notárovi - súdnemu komisárovi. Tieto peniaze sú predmetom dedenia. Výber / prevod peňazí po smrti poručiteľa nie je žiadnym protiprávnym konaním (ani priestupok, ani trestný čin). Pri výbere v banke neoznamujte úmrtie poručiteľa, pretože banka Vám peniaze odmietne vydať, účet zablokuje a odkáže Vás na notára - súdneho komisára, ktorý si má stav sám vyžiadať od banky, za poplatok. Toto odporúčanie je z toho dôvodu, že banky si za podanie informácie účtujú nezákonné poplatky vo výške od 10 do 50 Eur (!). Ide o amorálne poplatky bánk. Ak mal poručiteľ nastavené inkasá a trvalé príkazy z tohto účtu, banky ich pozastavia, čím sa nie Vašou vinou dostávate do omeškania s platbami napríklad za vodu, plyn, elektriku a pod. Na základe uvedeného Vám odporúčame peniaze bezodkladne vybrať z účtu, alebo previesť na iný účet a túto skutočnosť oznámiť notárovi súdnemu komisárovi, ktorý zahrnie peniaze do súpisu majetku poručiteľa a tieto budú riadne predmetom dedenia.

 • cenné papiere

 • pohľadávky voči tretej osobe (dlžník poručiteľa)

 • iné majetkové práva (členský podiel, majetkový podiel, obchodný podiel a pod.)

 • autorské práva

 • podnik / časť podniku (zo živnosti)

Dlhy poručiteľa :

 • úvery

 • pôžičky

 • iné dlhy (napríklad zo zodpovednosti za spôsobenú škodu a pod.)

Ukončenie dedičského konania

 • Dohoda dedičov o vysporiadaní dedičstva (najčastejší a odporúčaný spôsob ukončenia konania, podlieha schváleniu súdu - notára ako súdneho komisára o čom vydá Uznesenie)

 • Súdne (autoritatívne) potvrdenie dedičstva (v prípade, ak nedôjde medzi dedičmi k dedičskej dohode, súd - súdny komisár potvrdí dedičstvo podľa zákonných dedičských podielov o čom vydá Uznesenie)

 • Dohoda dedičov a veriteľov o prenechaní predĺženého dedičstva na úhradu dlhov veriteľov (podlieha schváleniu súdu - notára ako súdneho komisára o čom vydá Uznesenie)

 • Likvidácia dedičstva (ak je dedičstvo predĺžené a medzi dedičmi a veriteľmi nedošlo k dohode, súd - súdny komisár nariadi likvidáciu (speňaženie) dedičstva a výťažok rozvrhne zákonným spôsobom medzi veriteľov poručiteľa)


Zoznam Notárskych úradov v okrese Trnava (v obvode Okresného súdu Trnava)

JUDr. Peter Opatovský, notár

sídlo : M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava

telefón : 033 55 15 353

email : peter.opatovsky@notar.sk

JUDr. Ivica Hodálová, notárka

sídlo : Halenárska 7, 917 01 Trnava

telefón : 0948 154 432

email : ivica.hodalova@notar.sk

JUDr. Juraj Novák, notár

sídlo : Hviezdoslavova 14, 917 01 Trnava

telefón : 033 55 11 089

email : juraj.novak@notar.sk

JUDr. Daniela Jašeková, notárka

sídlo : Hlavná 25, 917 01 Trnava

telefón : 033 55 12 501

email : daniela.jasekova@notar.sk

JUDr. Ľubica Zaťková, notárka

sídlo : Paulínska 24, 917 01 Trnava

telefón : 033 55 12 754

email : lubica.zatkova@notar.sk

JUDr. Anna Nováková, notárka

sídlo : Hviezdoslavova 14, 917 01 Trnava

telefón : 033 55 11 089

email : anna.novakova@notar.sk

JUDr. Miroslav Gregor, notár

sídlo : Hlavná 15/31, 917 01 Trnava

telefón : 033 55 33 088

email : miroslav.gregor@notar.sk

JUDr. Iveta Vašková, notárka

sídlo : Trojičné námestie 8A, 917 01 Trnava

telefón : 033 55 11 238

email : iveta.vaskova@notar.sk

JUDr. Ingrid Dubasová, notárka

sídlo : Spartakovská 20, 917 01 Trnava

telefón : 033 53 40 104

email : ingrid.dubasova@notar.sk