My Classroom

คุณครูพรพิมล ดาษดา

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่

 • ด้านการสอน

 • หน้าที่พิเศษอื่นๆ

 • การเป็นวิทยากรหรือคณะทำงาน

 • ผลงานครูที่ภาคภูมิใจ

 • ผลงานนักเรียน

 • แผนการสอน ป.๔

 • สื่อการสอน

ข้อมูลการพัฒนาตนเอง

 • รายการอบรมและศึกษาดูงาน

 • งานวิจัยและนวัตกรรม

  • ตารางสอน DLIT สพป.นครพนม เขต 1

  • ข้อสอบออนไลน์ ตามตัวชี้วัด

สพป.นครพนม เขต 1

ด้านการปฏิบัติงาน

 • การจัดการเรียนการสอน

 • การบริหารจัดการชั้นเรียน

 • การพัฒนาตนเอง

 • การทำงานเป็นทีม

 • งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา

 • การใช้ภาษาและเทคโนโลยี


แนะนำตัว
สมุดเยี่ยม (Responses)
สมุดนิเทศ (Responses)